Překladatelství

Specializace: Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090026

Popis programu

Program svou skladbou vychází z tradičního modelu filologického studia zaměřeného na překládání. Obsahuje jak předměty společného translatologického základu (Teorie a Dějiny překladu, Česká stylistika, Komputační nástroje pro překladatelskou praxi), tak širokou škálu oborových předmětů jazykovědných i literárněvědných doplněnou o specializační volitelné předměty. Důraz je kladen i na získání praktických translatologických kompetencí reflektujících aktuální situaci na překladatelském trhu: práci s nástroji pro počítačem podporovaný překlad, osvojování práce s korpusovými nástroji a terminologickými databázemi.

Informace o studiu

Tato specializace se studuje v dané kombinaci dvou cizích jazyků angličtina - němčina, z nichž se překládá do češtiny jakožto jazyka mateřského. Vedle toho existují na FF JU další specializace programu překladatelství pro kombinace cizích jazyků: angličtina - francouzština, angličtina - španělština a angličtina - italština.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat anglický a německý jazyk na úrovni C2,
 • překládat beletristické, esejistické i odborné texty,
 • dějiny a teorii překladu,
 • dobře orientovat v moderních technikách komputační a korpusové lingvistiky, včetně práce s nástroji CAT (překlad s pomocí softwarových nástrojů) a terminologických databází,
 • ovládat moderní metody jazykovědné analýzy (syntax, textová lingvistika) a uplatnit je v kontrastivní perspektivě,
 • uplatňovat rozmanité překladatelské postupy a volit vhodné jazykové prostředky typické pro jednotlivé funkční styly.
Uplatníte se například jako:
 • překladatel (v soukromé sféře i v rámci národních či evropských veřejných institucí),
 • nakladatelský redaktor, překladatel beletrie,
 • specialista v jazykové agentuře.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
Podoba přijímacích zkoušek do programu Překladatelství anglického jazyka: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč praktické znalosti anglického jazyka na úrovni C1.

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- praktická znalost anglického jazyka = max. 70 bodů
- teoretické znalosti anglického jazyka = max. 30 bodů
Podoba přijímacích zkoušek do programu Překladatelství německého jazyka: bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí bakalářské studium v německé filologie, případně studijní obor příbuzný (viz část II., odst. 3). O příbuznosti oborů rozhoduje ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.
Uchazeč/ka musí uspět u obou částí přijímacích zkoušek současně.
Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování erasmovských pobytů na atraktivních univerzitách

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389034804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1