Filosofie

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0223A100006
 • Další formy studia: kombinovaná

Popis programu

Podrobně se seznámíte s dějinami filosofie od antiky až po současnost a s hlavními oblastmi systematické filosofie, od logiky až po etiku. Osvojíte si metodologii oboru spolu se základními dovednostmi, které jsou v něm potřebné, především schopnosti interpretovat odborný text, psát odborné texty a vést správným způsobem odbornou diskusi.

Informace o studiu

Co budete studovat?
 • Dějiny filosofie: čtyřsemestrální kurs zahrnující antiku, středověk, novověk a současnost doplněný semináři četby filosofických textů z dané doby; obecný přehled o filosofickém myšlení, tématech, autorech a koncepcích.
 • Logika: náročný dvousemestrální kurs, který stojí za to absolvovat, protože naučí správně myslet a přesně argumentovat.
 • Filosofická antropologie: každý člověk se ptá, co vlastně je, a kam směřuje. Řekové věděli, proč byl na delfské věštírně nápis: "Poznej sám sebe." Velmi důležitý předpoklad pro etiku.
 • Epistemologie: zásadní otázky hodnoty a jistoty lidského poznání, rozlišení a zhodnocení způsobů poznání v různých disciplínách.
 • Filosofie přírody: přírodověda není vše, co lze o přírodě říci. Moderní člověk často mluví o hodnotě přírody a návratu k přírodě, ale co tím přesně myslí?
 • Metafyzika: náročný, ale velmi zajímavý kurs zabývající se realitou na úrovni největší obecnosti a abstrakce, vyjasnění si otázek samotného základu reality.
 • Etika: poznání o tom, jak správně žít zdařilý život, otázka, zda je dobro něco objektivního, nebo čistě subjektivního, otázka přístupu k našemu životu a jednání.
 • Filosofie náboženství: co se myslí, když se řekne "Bůh"? Jak lidé chápou možnost něčeho, co je přesahuje?
 • Další předměty: semináře na různá zajímavá témata, osvojení si základů latiny - jazyka, na kterém vyrostla západní kultura a civilizace, disputace (odborné diskuse), psaní smysluplných a podložených textů.
Co je na našem studiu filosofie jedinečné?
 • Individuální přístup: od letošního roku zahajujeme tzv. tutorské semináře, každý student má svého učitele, který ho provází studiem.
Kdo vás bude učit?
 • Daniel Heider (metafyzika, filosofie mysli, renesanční a novověká filosofie): studoval filosofii a anglistiku, jeden z největších odborníků na dílo Francisca Suáreze a raný novověk, nedostižný v abstraktním myšlení a metafyzice.
 • Tomáš Machula (filosofická antropologie, etika, středověká filosofie): studoval chemii, teologii a filosofii, znalec díla Tomáše Akvinského a autor většiny českých překladů jeho děl, chce, aby filosofie byla v životě něco platná.
 • Lukáš Novák (středověká filosofie, logika): studoval filosofii a je i dobrý muzikant a znalec latiny, nejlepší odborník na dílo Jana Dunse Scota široko daleko, je náročný a nic nedává studentům zadarmo.
 • Daniel Novotný (logika, epistemologie): studoval filosofii v USA, obrovská šíře zájmů a témat, oblíbený učitel a umí čínsky, řeší etické problémy samořiditelných automobilů.
 • Jakub Sirovátka (novověká filosofie, filosofie náboženství, etika): studoval filosofii v Německu, vynikající znalec Kanta a pozdního novověku, kterého čtou i v Kantově rodné zemi, znalec kontinentální filosofie 20. století.
 • Jiří Stránský (antická filosofie, kosmologie): studoval filosofii na Přírodovědecké fakultě, ví všechno o Platónově Timaiovi, čte řecky jako česky.
 • Vojtěch Šimek (aplikovaná etika, současná filosofie): studoval teologii a filosofii, znalec personalismu v kontinentální filosofii 20. století, málokdo ví víc o Hansi Jonasovi a Robertu Spaemannovi.
Co vás při studiu také čeká?
 • Přednášky zvaných hostů z Česka i zahraničí.
 • Peripatetický brainstorming: každoroční společný výlet katedry (učitelé i studenti).
 • Filosofické pivo.
 • Filosofický workshop: aktivita našich studentů s přemýšlením o důležitých tématech.

V průběhu prvního roku studia si budete moci vybrat i možnost kombinace filosofie (maior) s doplňujícím oborem (minor).

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát dějiny filosofie od antiky až po současnost,
 • kriticky myslet a přicházet na kreativní řešení problémů,
 • orientovat se v základních filosofických oblastech,
 • interpretovat a psát odborný text.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v oblastech, kde je třeba široký rozhled, kritické myšlení a schopnost jasně reprodukovat myšlenky (akademický pracovník, redaktor, pracovník v PR, poradenských službách aj.).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu); uchazeči, kteří mají doklad o středoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března příslušného roku, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Bez přijímacích zkoušek.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem. Termín ústního pohovoru za účelem ověření jazykových znalostí uchazeče v kontaktní či distanční podobě bude 3. 6. 2024.
Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat
online.

Něco navíc

 • poslouchej podcasty -> PoKaFi
 • sleduj FB -> Katedra filosofie a religionistiky TF JU
 • možnost víceoborového studia
 • otevřené dveře na Akademii věd ČR (spolupráce s Filosofickým ústavem AV ČR)
 • individuální přístup
 • navazující magisterské studium

Kontakt

prof. Tomáš Machula Ph.D., Th.D.

Tel.: 389033542

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1