Laboratorní diagnostika

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0914P360008

Popis programu

Absolvent je schopen vykonávat samostatnou práci v klinických laboratořích (klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie, buněčná a molekulární genetika) při analýze biologického materiálu za použití nejmodernějších laboratorních vyšetřovacích postupů, přístrojové a počítačové techniky. Absolventi tohoto profesně zaměřeného bakalářského studijního programu budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání zdravotní laborant na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR (čj. MZDR 46401/2017-8/ONP) vydaného pro tento program podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důležitost této profese ve zdravotnictví vyplývá z potřeby přesné a včasné laboratorní diagnostiky při stanovení diagnóz při prevenci nemocí i během terapie, kde je laboratorní diagnostika v současné době nezastupitelná. Z této skutečnosti vyplývá i velmi dobré uplatnění našich absolventů na trhu práce, kam přicházejí dobře vybaveni po stránce teoretických znalostí i praktických dovedností.

Informace o studiu

Student si během svého studia prohlubuje své teoretické znalosti z oborů jako chemie, fyzika, biologie, anatomie a fyziologie. Dále musí absolvovat řadu odborných předmětů (mikrobiologie, biochemie, hematologie, histologie, imunologie a genetika). Cílem těchto předmětů není pouze teorie, ale zejména osvojení si praktických laboratorních dovedností, včetně porozumění a schopnosti interpretovat výsledky. K tomu také slouží poměrně rozsáhlá praxe v klinických laboratořích. Studenti si také mohou rozšířit své znalosti nad rámec povinných předmětů formou povinně volitelných předmětů. Je možné účastnit se studentských mobilit - studijních pobytů a stáží na těchto univerzitách: Prešovská univerzita v Prešove; Trnavská univerzita v Trnave; Tartu Health Care College, Tartu, Estonsko. Obsah studijního programu je kompatibilní se systémem vzdělávání v tomto oboru v rámci EU a je koncipován tak, aby na něho mohlo navazovat magisterské, event. další postgraduální studium. Kromě speciálně odborně zaměřených předmětů se naučí studenti komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření v rovině základní biomedicínské terminologie. Dále se seznamují s organizací, managementem, a etikou práce v laboratořích a systémem vnitřní a vnější kontroly kvality. Obsah vzdělání je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání laboranta v klinických laboratořích a prováděli rutinní laboratorní vyšetření a dále byli též schopni samostatné odborné práce ve státní a veřejné správě, v organizacích zabývajících se výrobou, distribucí a marketinkem zařízení a materiálu pro zdravotnictví. Kvalifikační připravenost a profesní míra bude vyjádřena praktickými a teoretickými znalostmi, které absolvent prokáže v rámci bakalářské práce a povinných a volitelného předmětu státní závěrečné zkoušky, který je zaměřen na získání hlubších znalostí.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • analyzovat biologický materiál,
 • pracovat ve specializovaných laboratořích: klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a parazitologie, buněčná a molekulární genetika,
 • komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření,
 • pracovat s organizací, managementem a etikou práce v laboratořích.
Uplatníte se například jako:
 • laborant v klinických laboratořích ve státním i soukromém sektoru,
 • odborný pracovník ve státní a veřejné správě,
 • odborný pracovník v organizacích zabývajících se výrobou, distribucí a marketinkem zařízení a materiálu pro zdravotnictví.

Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení a způsob přihlašování jsou každoročně zveřejňovány na stránkách fakulty (http://www.zsf.jcu.cz). Jsou požadovány doklady o složení maturitní zkoušky, lékařské osvědčení o způsobilosti k tomuto typu studia a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení se řídí příslušným Opatřením děkanky ZSF JU. Obsahová kritéria přijímacího řízení: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (30 otázek), písemný test z chemie (30 otázek).

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • Absolventi oboru Laboratorní diagnostika na Zdravotně sociální fakultě získají automaticky zdravotnické oprávnění nutné pro zastávání kvalifikovaných pozic ve zdravotnických zařízeních.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1