Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231P090002

Popis programu

Profesně zaměřený multidisciplinární studijní program aplikované filologie, který poskytuje nejen důkladné znalosti španělského jazyka, jazykovědy a reálií španělsky mluvících zemí, ale i základní orientaci v oblasti ekonomie a práva, a též získání pracovních návyků během povinné praxe.

Informace o studiu

Program má pevný studijní plán s předměty z oblastí španělské a obecné filologie, ekonomie a práva. Zvláštní důraz je kladen na předměty aplikované filologie (obchodní a právní španělština). Nedílnou součástí studia je výuka anglického jazyka, přednášky externích odborníků a 12týdenní praxe.
Bakalářský studijní program Bohemistika lze studovat samostatně, nebo od 2. ročníku v rámci sdruženého studia volně kombinovat s mnoha dalšími programy - např. Historie, Dějiny umění, Estetika, Kulturní studia nebo jiné filologie (Anglický jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura).
Své vzdělání si můžete rozšířit v rámci navazujícího magisterského studia.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat psaný i mluvený španělský jazyk na úrovni C1 včetně právní a obchodní terminologie,
 • prakticky i teoreticky zvládat španělskou gramatiku a získat tak optimální základ jak pro efektivní zvládnutí vyšší jazykové úrovně v budoucnu, tak pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, výuky apod.,
 • prakticky ovládat psaný i mluvený anglický jazyk na min. úrovni B2 a vybraný třetí cizí jazyk na min. úrovni A2,
 • efektivně komunikovat v cizích jazycích v pracovním prostředí (díky předmětům typu Obchodní španělština a Obchodní angličtina),
 • efektivně plnit pracovní úkoly (díky předmětu Praxe).
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v mezinárodním obchodu (nákupčí, prodejce, obchodní zástupce),
 • jazykový specialista (překladatel, editor, copywriter),
 • asistent,
 • projektový manažer,
 • referent ve státní správě a samosprávě či v neziskovém sektoru,
 • všude, kde je vyžadována znalost španělského jazyka, multioborový vhled a schopnost efektivní komunikace.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou
- Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
- Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); španělsko-české vztahy.

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
- Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
- Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 50 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování studijních pobytů či pracovních stáží v rámci Erasmus+ na renomovaných univerzitách ve Španělsku (Salamanca, Alicante, Santander, Granada atd.) nebo na Kanárských ostrovech
 • fakulta nabízí navazující magisterské studium orientované na španělskou filologii nebo na překladatelství španělského a anglického jazyka
 • výuka kurzů španělského jazyka zajištěna rodilým mluvčím.
 • možnost navázání kontaktů s univerzitami v Argentině (Buenos Aires) a Peru (Trujillo)
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1