Francouzský jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090034

Popis programu

Filologický studijní program, který poskytuje nejen dobrou znalost francouzského jazyka a francouzské jazykovědy, ale i orientaci v reáliích a kultuře Francie a dalších frankofonních zemí včetně dějin moderní francouzské literatury. Kromě toho nabízí i vhled do širších souvislostí dějin a literatur románského světa a možnost získat základy dalšího románského jazyka dle vlastního výběru (italština, španělština, portugalština).

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně, nebo od 2. ročníku kombinovat v rámci sdruženého studia s mnoha dalšími programy fakulty - např. Dějiny umění, Historie, Kulturní studia nebo jiné filologie (anglický, italský, německý nebo španělský jazyk a literatura).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat se v reáliích a kultuře Francie včetně dějin francouzské literatury,
 • prakticky ovládat psaný i mluvený francouzský jazyk na úrovni B2/C1,
 • prakticky i teoreticky zvládat francouzskou gramatiku a získat tak optimální základ jak pro efektivní zvládnutí vyšší jazykové úrovně v budoucnu, tak pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, výuky apod.,
 • efektivně využívat moderní filologické nástroje (elektronické slovníky, korpusy, strojový překlad, apod.).
Uplatníte se například jako:
 • redaktor, editor,
 • průvodce, pracovník v cestovním ruchu,
 • pracovník v kultuře,
 • zaměstnanec v institucích orientovaných na mezinárodní spolupráci a obchod,
 • pracovník v oborech, které vyžadují pokročilejší znalost současného francouzského jazyka a reálií,
 • překladatel, učitel francouzštiny (po absolvování navazujícího magisterského studia).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:
- Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
- Rozhled ve francouzské/frankofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od francouzských, resp. frankofonních autorů (v češtině i v originále).
- Orientace v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský, kulturní a ekonomický život; francouzské umění.

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
- Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
- Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
- Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 25 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování Erasmových pobytů na renomovaných univerzitách ve Francii (Paříž, Metz, Dijon, Besançon, Lorient, Bordeaux, Toulouse) a v Belgii (Mons)
 • fakulta nabízí navazující studium orientované na lingvistiku, učitelství nebo na překladatelství
 • většinu kurzů praktického jazyka vyučuje rodilý mluvčí
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1