Estetika

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0213A320007

Popis programu

Bakalářský studijní program estetika je určen zájemcům o studium estetiky, umění, filozofie a kultury. Jádrem studia jsou především klíčové estetické teorie, základy filozofie a teorie jednotlivých uměleckých druhů (literatury, výtvarného umění, architektury, fotografie, filmu, divadla či hudby). Stranou však nezůstane ani environmentální estetika, problematika kýče a populárního umění, dějiny moderního umění či teorie kultury a médií.

Informace o studiu

Během studia jsou vyučovány předměty tří základních typů:
- Předměty uvádějící do dějin a základních otázek oboru (Základní pojmy estetiky, Nástin dějin estetiky, Pojem umění a jeho definice).
- Předměty, které se zabývají jednotlivými uměleckými druhy a jejich žánry (Estetika divadla, Estetika filmu, Estetika fotografických obrazů, Estetika literárního hororu).
- Předměty, které otevírají estetické problémy přesahující oblast umění (Základy mediální komunikace, Masová kultura a mediokracie, Fenomén kýče, Dandysmus).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v teoriích umění a kultury i mechanismech fungování kulturního prostředí,
 • rozumět jazyku a proměnám výtvarného umění, architektury, fotografie, filmu, literatury, divadla či hudby,
 • analyzovat umělecká díla i mediální sdělení.
Uplatníte se například jako:
 • v kulturních institucích, jako jsou divadla, muzea nebo galerie,
 • v neziskových organizacích či nadacích zaměřených na umění a kulturu,
 • v médiích,
 • v úřadech státní správy zabývajících se kulturou a uměním.

  Absolventům se otevírá možnost navazujícího magisterského studia v humanitních oborech, jako jsou estetika, filozofie, dějiny umění, vizuální studia, sémiotika či kulturální studia.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V něm bude po uchazeči požadováno:
- Představení motivace pro studium a případná prezentace vlastní teoretické či autorské tvorby.
- Interpretace vybraných textů z předloženého seznamu odborné literatury - předložení seznamu literatury (5-10 titulů) je nutnou podmínkou hlavní náplně přijímacího pohovoru.
- Prokázání základní znalosti některého cizího jazyka.

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
- Seznam literatury, interpretace textu = max. 60 bodů.
- Motivace ke studiu = max. 30 bodů.
- Základní znalost některého světového jazyka - porozumění a orientace v textu (aj., nj., fj.) = max. 10 bodů.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • V rámci studia je vypisována exkurze do esteticky zajímavých míst, která na konkrétních příkladech ukazuje a rozvíjí témata přednášek a seminářů.
 • Každý rok je vypisován předmět "Filmové projekce". Na konkrétních filmech je zde ukazováno, jak filmové médium může zobrazovat či dokonce proměňovat náš svět.
 • V rámci kurzu "Estetika divadla" je každoročně navštěvováno vybrané divadelní představení (Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí apod.), které ilustruje témata probíraná v kurzu.

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1