Historie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0222A120014

Popis programu

Studium je zaměřeno na získání základních poznatků z dějin lidstva od pravěku do současnosti a na zvládnutí základní teoretické a metodologické výbavy nezbytné pro samostatnou odbornou práci v historických vědách v různých institucích, které se zabývají historickým výzkumem nebo jeho aplikací. Obsahové pojetí programu umožňuje posluchačům výrazně prohloubit své faktografické znalosti vybraných témat evropských dějin od starověku do současnosti formou studia povinně volitelných předmětů.

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně, nebo od 2. ročníku kombinovat v rámci sdruženého studia s mnoha dalšími programy fakulty - např. archivnictví, archeologie, bohemistika, dějiny umění, anglický, francouzský, italský, německý a španělský jazyk.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v dějinách lidstva od pravěku do současnosti,
 • základy teorie a metodologie historických věd,
 • dovednosti pro samostatnou odbornou práci s historickými prameny,
 • rozumět možnostem aplikace poznatků historických věd v praxi.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník muzea,
 • pracovník památkového ústavu,
 • pracovník státní správy a samosprávy se zaměřením na kulturu, památkovou péči apod..

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Dějepis za poslední 3 uzavřené roky nejvýše 1,33. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
V ústním pohovoru bude požadováno:
- znalost základní faktografie českých a světových dějin v rozsahu výuky gymnázia
- rozhovor o přečtené literatuře; soupis populárně naučné literatury s historickou, uměnovědnou a obdobnou tematikou předloží každý uchazeč zkušební komisi
- schopnost interpretace historických faktů a pojmů z českých a světových dějin v rozsahu výuky dějepisu gymnázia

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- znalost základní faktografie = max. 30 bodů
- rozhovor o přečtené literatuře = max. 30 bodů
- schopnost interpretace historických faktů a pojmů = max. 40 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost víceoborového studia
 • navazující magisterské studium

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1