Dějiny umění

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0213A320003

Popis programu

 • Bakalářský studijní program Dějiny umění je určen zájemcům o studium výtvarného umění a architektury od starověku do konce dvacátého století. Výuka se vedle podání základního přehledu epoch zaměřuje na výklad kulturního, politického a náboženského kontextu, v němž umělecká díla vznikají a fungují. Studenti se naučí pracovat jak s uměleckými díly jako takovými, tak i s odbornou literaturou a písemnými prameny, aby umění dokázali správně vidět, popisovat i interpretovat.

 • Specializované přednášky a semináře k památkové péči, práci v muzeích a galeriích umění i ve fundraisingu jsou orientovány na praktické uplatnění absolventů programu.
 • Informace o studiu

  Studijní plán je rozdělen do několika okruhů vyučovaných předmětů (více v náhledu v portálu v části "Specializace programu" ZDE).
  Předměty podávající v přednáškách a cvičeních základní přehledy českého i evropského výtvarného umění a architektury, doplněné o specializovanější pojednání o vybraných tématech a významných osobnostech oboru.
  Předměty, které se zabývají historií oboru, způsoby badatelské práce a přístupy k uměleckohistorickým tématům, tak jak se utvářely ve dvacátém století i nedávné době.
  Předměty, které objasňují technické provedení i tématiku jednotlivého uměleckého díla (socha, závěsný obraz, freska atp.), a to často v návaznosti na různé literární předlohy.
  Studenti dále absolvují předměty, které je seznámí se způsobem práce v památkové péči, různých sbírkových institucích (muzeích a galeriích) či při kurátorství výstav, ale také s redakční prací při přípravě textů a obrazových materiálů k odbornému publikování.
  Program Dějiny umění lze pro zvýšení kvalifikace absolventa i obecně rozšíření vědomostních obzorů kombinovat se všemi studijními programy na FF JU (typicky estetika, kulturní studia, historie či jazyky).

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • základnímu přehledu epoch dějin umění a vývoje architektury,
  • rozumět tomu, jak umělecké dílo vzniká, kdo jeho podobu a tématiku ovlivňuje a jak se jeho funkce a obsah mohou v čase proměňovat,
  • pracovat s uměleckými díly v oborech památkové péče, kurátorství výstav i sbírek či v uměleckém obchodě.
  Uplatníte se například jako:
  • pracovníci v institucích zajišťujících památkovou péči,
  • kurátoři, dokumentátoři či případně restaurátoři v muzeích a galeriích umění,
  • zaměstnanci úřadů státní správy a samosprávy, zabývajících se kulturou a uměním,
  • redaktoři sdělovacích prostředků,
  • specialisté v uměleckém obchodě.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

  Přijetí na základě ústního pohovoru
  - Orientace v dějinách umění podle doporučené literatury (viz níže) - max. 50 bodů
  - Prokázání vizuálního nadání uchazeče - měl by být schopen komentovat obrazovou ukázku díla z dějin umění od středověku do závěru 20. století a diskutovat o jeho námětu, kompozici, symbolice, příp. technologii - max. 30 bodů.
  - Základní znalost některého světového jazyka (AJ, NJ na úrovni maturitní zkoušky) - max. 10 bodů.
  - Prokázání motivace uchazeče ke studiu dějin umění - max. 10 bodů.
  Povinná literatura k přípravě na přijímací pohovor:
  základní příručky
  - J. Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha, různá vydání od 1978
  nebo
  - O. J. Blažíček - J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991, 2013
  světové umění
  - E. H. Gombrich, Příběh umění, Praha, různá vydání od 1992
  české umění
  - T. Petrasová - R. Švácha (ed.), Dějiny umění v českých zemích 800-2000, Praha 2018.
  nebo vybrané kapitoly z knižní řady Dějiny českého výtvarného umění:
  - Díl I/Od počátků do konce středověku (D. Líbal, Gotická architektura, s. 145-215; A. Kutal, Gotické sochařství, s. 216-283; V. Dvořáková, Karlštejn a dvorské malířství doby Karla IV., s. 311-327; K. Stejskal, Klášter Na Slovanech, pražská katedrála a dvorská malba doby Karlovy, s. 328-342; J. Pešina, Desková malba, s. 355-404)
  - Díl II/Od počátků renesance do závěru baroka (M. Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, s. 324-356; V. Naňková, Architektura vrcholného baroka v Čechách, s. 391-454; O. J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka v Čechách, s. 481-509; P. Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, s. 540-611)
  - Díl III./1780-1890 (M. Horyna, Architektura přísného a pozdního historismu, s. 133-202)

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Ti/ty, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Během studia posluchači absolvují dvoutýdenní praxi v odborných institucích podle vlastního výběru, kde mají možnost nahlédnout do zákulisí jejich fungování, účastnit se jejich chodu a zároveň případně navázat kariérní kontakty.
  • Studenti mají možnost absolvovat zahraniční pobyty v rámci programu ERASMUS+ na různých evropských i zámořských univerzitách, čímž si nejen zvyšují odbornou kvalifikaci i jazykové znalosti, ale také podstatně obohacují vlastní osobnostní i kariérní rozvoj.
  • V rámci studia se posluchači účastní pětidenní exkurze v tuzemsku nebo v zahraničí, při níž navštíví často nepřístupné objekty a pod vedením pedagogů mají v autentickém prostředí příležitost detailně prozkoumávat konkrétní umělecká díla.
  • V průběhu studia mají posluchači možnost účastnit se jednodenních exkurzí pořádaných zejména na významné krátkodobé výstavy v České republice a v zahraničí (typicky Vídeň).
  • Absolventi mají možnost navazujícího magisterského studia v humanitních oborech, jako jsou dějiny umění a vizuální studia, estetika nebo kulturální studia.

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389 034 804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1