doc. Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 855
 • Místnost:
  023401036 pracovna pedagogů 036 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. absolvovala magisterské studium českého jazyka a literatury a společenských věd na PF JU v Českých Budějovicích. V doktorském studijním programu na FF MU v Brně (2008) se v oboru Český jazyk zaměřovala zejména na komunikačně-pragmatické přístupy k textu a jazykově-literární analýzu uměleckých komunikátů. Publikačním výsledkem tohoto odborného zájmu je zejména monografie Moc slova (2013), věnovaná koncepci jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové, a řada časopiseckých studií.

Od roku 2009 do srpna 2017 působila jako odborná asistentka v Oddělení českého jazyka Katedry slovanských jazyků PF JU, kde se specializovala na výuku současného českého jazyka, závislostní a valenční syntaxe a také morfologie. Zájem o tyto disciplíny zúročila v řadě kapitol v učebnicích a dalších učebních textech ČJ pro různé typy škol a rovněž jako garantka řady učebnic.

Od září 2017 působí v Oddělení lingvistiky Ústavu bohemistiky FF JU. V současné době se zaměřuje zejména na oblast české frazeologie a textové lingvistiky.

Již několik let spolupracuje s ÚJP UK v oblasti zkoušení cizinců pro účely udělování státního občanství, a to jako administrátorka písemné části zkoušky a také jako examinátorka i hodnotitelka ústní části zkoušky.

Je členkou Jazykovědného sdružení ČR a České asociace kognitivní lingvistiky.

Od roku 2016 do 2019 spolupracovala na projektu OP VVV, Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, ve funkci „Odborný metodik v sekci Český jazyk“.

Tvůrčí činnost 

1. Odborné knihy (monografie)

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Moc  slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové. Praha: Akropolis, 2013. 140 s. ISBN 978-80-7470-030-9.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Obraz krále v české frazeologii. Frazémy jako materiálový zdroj pro jazykový obraz světa. In: KOLBEROVÁ, U., MIZEROVÁ, S. (eds.): Parémie národů slovanských IX. Ostrava: OU, 2019, s. 17–30. ISBN 978-80-7599-098-3.

 

3. Články v odborných periodikách

3.1 Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech    

6. KŘIVANCOVÁ, Michaela. The national and pragmatic components of literal, figurative and/or transferred meaning of phrasemes. Bohemistyka. 2020, XX(3), s. 425−435. ISSN 1642-9893. 

5. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Phraseme and the motivationality of its meaning. Bohemistyka. 2020, XX(2), s. 207−216. ISSN 1642-9893. 

4. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Phraseme and Metaphoricality. Potential Features vs. Necessary Features of Phraseological Units. Slavica Slovaca. 2019, 54(2), s. 149−155. ISSN 0037-6787.

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Intensification Functions of Phrasemes with the Base Words "čert" 'devil', "král" 'king, and "drak" 'dragon. Bohemistyka. 2019, XIX(2), s. 159−168. ISSN 1642-9893.  

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Чешская фразеология с опорным словом «сказка» (Česká frazeologie s bázovým slovem „pohádka“).  Сборника материалов Третьего Международного научного семинара "Язык, литература и культура как грани межкультурного общения". 2017, 3, s. 222−232. ISBN 978-80-261-0768-2

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tvůrčí moc slovaStylistyka: Style and Creativity. Opole: Uniwersytet Opolski, Institut Filologii Polskiej, 2009, s. 237–251. ISSN 1230-2287.


3.2 Čl
ánky v domácích recenzovaných časopisech      

10. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Obraz světa ve frazeologii. K metodice analýzy a klasifikace frazeologických jednotek. Naše řeč. 2019, 102(3), s. 175–192. ISSN 0027-8203 (Print), ISSN 2571-0893 (Online)           

9. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Pojďte s námi do pohádky. Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii. Acta FF ZČU, Moderní lingvistika mezi pragmatickým a kognitivistickým přístupem. 2017, 9(2), s. 67–100. ISSN (print) 1802-0364. ISSN (online) 2336-6346.

8. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Čertovský guláš - druhá část. (Obraz čerta v české frazeologii). Lingua Viva. 2016, XII(22), s. 34–45. ISSN 1801-1489.

7. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Čertovský guláš - první část. (Obraz čerta v české frazeologii). Lingua Viva. 2015, XII(21), s. 41−48. ISSN 1801–1489.

6. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Textové subjekty v prózách Věry Linhartové. Svět literatury. 2012, 45, s. 208–217. ISSN 0862-8440.

5. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Svět slov Věry Linhartové. Bohemica litteraria V14. 2011, 14(1), s. 17–28. ISSN 1213-2144.

4. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Funkce 1. osoby plurálu v textech Věry Linhartové. Slovo a slovesnost. 2011, 72(1), s. 28–38. ISSN 0037-7031.

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Gramatické transformace v prozaických textech Věry Linhartové. In: BÍNA, D., ZELENKA, M., eds. Od teorie jazyka k praxi komunikace. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2010, s. 135–142. ISBN 978-80-7394-204-5.

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Řeč identity. Česká literatura. 2008, 56(3), s. 368–380. ISSN 0009-0468.

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Noetický princip slova v poetice Věry Linhartové. Slovo a slovesnost. 2008, 69(4), s. 243–258. ISSN 0037-7031.

 

4. Články ve sbornících

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Ontologický princip slova. (Nad texty Věry Linhartové). In: JAKLOVÁ, A. ed. Člověk – jazyk – komunikace. Sborník z mezinárodní lingvistické konference. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2008, s. 261–265. ISBN 978-80-7394-075-1.

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Literární text jako prostředek komunikace (promluvy Věry Linhartové). In: ODALOŠ, P. ed. Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Banská Bystrica: Filozofická fakulta a Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 148–153. ISBN 978-80-8083-455-5.

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Noetický princip slova. (Nad texty Věry Linhartové). In: ORGOŇOVÁ, O. ed. Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konaném 6.–7. 9. 2007. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2007, s. 144–152. ISBN 978-80-223-2427-4.

 

5. Učební texty          

14. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Hrátky 3.3, 8.3., 10.3 . In: Koumák pro prvňáky - český jazyk. Brno: Didaktis, 2020. s. 24-25, 54-55, 66-67.  ISBN 978-80-7358-345-3

13. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Hrátky s jazykem. In: Koumák pro páťáky. Rozšiřující pracovní sešit pro všechny páťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc… Brno: Didaktis, 2018. 102−108. ISBN 978-80-7358-289-0 . 

12. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Hrátky s jazykem. In: Koumák pro čtvrťáky. Rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc… Brno: Didaktis, 2018. 92−98. ISBN 978-80-7358-288-3.

11. KŘIVANCOVÁ, Michaela (spoluautor). Hravá čeština 6. Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7563-064-3.

10. KŘIVANCOVÁ, Michaela (spoluautor). Hravá čeština 7. Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7563-065-0.

9. KŘIVANCOVÁ, Michaela (spoluautor). Hravá čeština 8. Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7563-066-7.

8. KŘIVANCOVÁ, Michaela a kol. PŘIJÍMAČKY v pohodě 9. Český jazyk a literatura. Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ. Praha: TAKTIK, 2017. 2. vyd. 84 s. ISBN 978-80-7563-080-3.

7. KŘIVANCOVÁ, Michaela a kol. PŘIJÍMAČKY 9. Český jazyk a literatura. Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ. Praha: TAKTIK, 2016. 80 s. ISBN 978-80-7563-034-6.

6. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tvarosloví. In: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Průvodce pro učitele. Brno: Didaktis, 2014, s. 36−47. ISBN 978-80-7358-230-2.

5. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tvarosloví. In: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Učebnice. Brno: Didaktis, 2013, s. 39−49. ISBN 978-80-7358-228-9.

4. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tvarosloví. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy: 3.–4. díl. Průvodce pro učitele. Brno: Didaktis, 2013, s. 48–71. ISBN 978-80-7358-230-2.

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tabulkové přílohy k tvarosloví. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy: 3.–4. díl. Průvodce pro učitele. Brno: Didaktis, 2013, s. 182–197. ISBN 978-80-7358-230-2.

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tvarosloví. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy: 3.–4. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2012, s. 18–28. ISBN 978-80-7358-199-2.

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Tvarosloví. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy: 3.–4. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2012, s. 15–26. ISBN 978-80-7358-200-5.

 

6. Recenze

4. KŘIVANCOVÁ, Michaela. S. K. Šaumjan. Sémiotické pojetí gramatiky, Lingua Viva XIV(26), 2018, s. 68−69 (Martin Janečka: S. K. Šaumjan. Sémiotické pojetí gramatiky).

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Hlavním a skutečným hybatelem děje zůstává proud vnitřní řeči.  Culturologia. The Journal of Culture FF UK, 5, 2016, č. 1, s. 45–46 (Věra Linhartová:  Portraits carnivores - Masožravé portréty).

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. − SVOBODOVÁ, Hana. Jak psát a jak nepsat česky (spoluautor). Čeština doma a ve světě 1 a 2, 2007, s. 75–77 (Petr Sgall − Jarmila Panevová: Jak psát a jak nepsat česky).

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Korpus jako zdroj dat o češtině. Slovo a slovesnost 4,  2005, s. 300–302 (Petr Karlík ed. Korpus jako zdroj dat o češtině).

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR

7.1 Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Noetický princip slova. (Nad texty Věry Linhartové). Mezinárodní lingvistická konference: Jazyk a komunikácia v súvislostiach  II. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, září 2007.

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Literární text jako prostředek komunikace (promluvy Věry Linhartové). 6. mezinárodní vědecká konference: Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Pedagogická fakulta a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, září 2006.


7.2 Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

4. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Profilování obrazu světa z frazeologické materiálové základny. 1. konference České asociace kognitivní lingvistiky. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 21.−22. 11. 2019.

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Obraz krále v české frazeologii. Frazémy jako   materiálový zdroj pro jazykový obraz světa. Mezinárodní slavistická konference: Prémie národů slovanských IX.  Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 11.−12. září 2018.

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Pohádka v české frazeologii. Mezinárodní seminář Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, duben 2016.

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Ontologický princip slova. (Nad texty Věry Linhartové). Mezinárodní lingvistická konference: Člověk – jazyk – komunikace. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, září 2007.

 

8. Ostatní

8.1 Odborné garantování učebnic

3. Hravá čeština 7. Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7563-065-0.

2. Hravá čeština 8. Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7563-066-7.

1. PŘIJÍMAČKY 9. Český jazyk a literatura. Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ. Praha: TAKTIK, 2016. 80 s. ISBN 978-80-7563-034-6.


8.2 Odborné lektorování učebnic

1. PŘIJÍMAČKY 9. Český jazyk a literatura. Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ. Praha: TAKTIK, 2016. 80 s. ISBN 978-80-7563-034-6.


8.3 Odborná spolupráce

1. Hravá čeština 9. Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7563-067-4.


8.4 Spolupráce (úprava dat)

1. HLADKÁ, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 71 s. + 2 CD.


8.5 Poskytnuté rozhovory

1. „Jaká je moc slova? V textech Věry Linhartové ji zkoumala Michaela Křivancová.“ (s M. Křivancovou rozmlouvala Milena M. Marešová). ČRo Vltava, Mozaika, leden 2014. https://vltava.rozhlas.cz/jaka-je-moc-slova-v-textech-very-linhartove-ji-zkoumala-michaela-krivancova-5071449


8.6 Zvané přednášky na odborných pracovištích v ČR

4. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Rekonstrukce obrazu světa ve frazeologii jakožto výseku jazykového obrazu světa. Přednáška konaná 4. 4. 2019 na FF JU pro Klub moderních filologů.

3. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Jazykový obraz pohádkových bytostí v české frazeologii. Přednáška konaná 21. 2. 2019 na FF UK pro Jazykovědné  sdružení ČR.

2. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Frazémy jako materiálový zdroj pro jazykový obraz světa. Přednáška konaná 6. 12. 2018 na PedF OU pro pobočku Jazykovědného sdružení v Ostravě.

1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Obraz krále v české frazeologii. Návrh metodiky sémantické analýzy frazémů k rekonstrukci frazeologického obrazu světa.  Přednáška konaná 5. 12. 2018 na FPF SU pro pobočku Jazykovědného sdružení v Opavě.


Aktuální rozvrhInformace

Granty

 • 2016- 2019: OP VVV Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, Odborný metodik - Český jazyk (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660)
Vyučované předměty:
 • současná česká morfologie
 • současná česká syntax
 • stylistika
 • rétorika
 • teorie verbální komunikace
 • praktická cvičení z českého jazyka

Pracovna


01 036 


387 774 854


E-mail


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odborná specializace


současný český jazyk se zaměřením na syntax a morfologii, jazykové analýzy komunikátů, frazeologie, etnolingvistické přístupy k textu, jazykový obraz světa

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1