Španělský jazyk a literatura

Specializace: Španělský jazyk a literatura (UA)

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090037

Popis programu

Filologický studijní program, který poskytuje dobrou znalost španělského jazyka a jazykovědy, a také orientaci v reáliích a kultuře španělsky mluvících zemí včetně španělsky psaných literatur. Dále nabízí vhled do širších souvislostí dějin a literatur románského světa a možnost získat základy dalšího románského jazyka dle vlastního výběru (francouzština, italština, portugalština).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. července 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.
Výuka bude probíhat u vybraných disciplín v českém jazyce a u vybraných disciplín ve španělském jazyce. K úspěšnému zakončení studia musejí ukrajinští studenti úspěšně absolvovat i disciplíny vyučované v českém jazyce. S ohledem na omezenou počáteční znalost češtiny však bude těmto studentům umožněn roční odklad plnění disciplín vyučovaných v českém jazyce, aby měli dostatek času si český jazyk osvojit.

Poplatek: 0 Kč (pro uchazeče z Ukrajiny se nevyměřuje)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Studium je určeno zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.
 • Absolvování vzdělávacího programu na střední škole se sídlem na Ukrajině.
 • Doložení znalosti španělského jazyka - buď kopií mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu, nebo absolvováním španělského jazyka v rámci uchazečovy středoškolské výuky, a to minimálně v rozsahu dvou let (doloží kopií dokladu o svém středoškolském vzdělání a kopií vysvědčení, případně kopií certifikátu ze španělského jazyka).


 • Přijímání na základě prospěchu ze střední školy, přičemž se zohlední:
  a) celkový průměr známek
  b) prospěch ze španělského jazyka
  c) motivační dopis o rozsahu 1 normostrany, napsaný ve španělském jazyce
  Studijní výsledky musí být doloženy kopiemi vysvědčení za všechny studované ročníky na střední škole.
  Vyžadované doklady spolu s motivačním dopisem může uchazeč předat buď osobně, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Studijní oddělení FF JU, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, a to nejpozději do 5. 8. 2022. Studijní oddělení fakulty v portálu přijímacího řízení uchazeči potvrdí doručení dokladů týkajících se prospěchu; v případě, že by se toto potvrzení o doručení v portálu uchazeči nezobrazilo ani do jednoho kalendářního týdne po odeslání, kontaktuje uchazeč ve vlastním zájmu studijní oddělení (dotazem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). FF JU si vyhrazuje právo v případě nejasností o povaze absolvovaného studia vyzvat uchazeče k prokázání dosaženého vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejpozději do 12. 9. 2022.
  Zápis přijatých uchazečů a uchazeček proběhne 26. 9. 2022, náhradní termín poskytne děkan fakulty pouze na základě písemné, řádně odůvodněné a doložené žádosti přijatého uchazeče.
  Školné není požadováno.
  Výuka v akademickém roce 2022/2023 bude probíhat dle schváleného harmonogramu 29. 9. 2022 - 31. 8. 2023.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1