Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300113

Popis programu

Bakalářský studijní program je koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro střední školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program, který nabízí Jihočeská univerzita jako celouniverzitní program Učitelství pro střední školy, v němž si uchazeči volí vždy kombinaci dvou specializací. V rámci těchto specializací se nachází i Učitelství náboženství a etiky. Tento studijní program je třeba studovat vždy v kombinaci s jiným studijním programem zaměřeným na vzdělávání pro střední školy. Přijetí ke studiu ve druhém studijnímu programu se řídí podmínkami příslušné fakulty JU, která tento program uskutečňuje. Možné kombinace tohoto studijního programu s dalšími aprobacemi najdete níže.

Informace o studiu

Jaké předměty můžete v rámci programu studovat? (Po zadání programu nelzenete zde)

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • základy pedagogiky a psychologie,
 • orientovat se v oblasti filosofie a teologie,
 • připravovat podklady pro výuku,
 • co obnáší pedagogická praxe v roli asistenta.
Uplatníte se například jako:
 • asistent pedagoga,
 • vychovatel.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2023
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března 2023. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu); uchazeči, kteří mají doklad o středoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 31. března 2023, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Ústní pohovor - minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.
 • Pro druhou část kombinace platí podmínky příslušné fakulty JU, která tento program uskutečňuje.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne ústní formou během přijímacího pohovoru.

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července 2023 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2023. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy
 • po absolvování navazujícího studia získáte kvalifikaci učitele

Kontakt

Mgr. Tomáš Cyril Havel Dr. theol.

Tel.: 389033529

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1