Rada pro vnitřní hodnocení JU

Poslání a působnost

Členové

Koordinátoři kvality

Termíny zasedání a zprávy pro veřejnost

Materiály pro jednání (dostupné pouze po přihlášení)


Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality


Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností


Poslání a působnost

Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen "Rada") je samosprávným akademickým orgánem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "JU"), jehož hlavním posláním je zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU. Rada zejména:

  • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU předložený předsedou Rady před předložením návrhu Akademickému senátu JU,
  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality činnosti vzdělávací, činnosti vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností JU,
  • zpracovává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatky k této zprávě,
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU,
  • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
  • vyjadřuje se k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU, které jí k posouzení předloží rektor.

Rada pro vnitřní hodnocení JU dále rozhoduje o možnostech a termínech mezinárodního hodnocení JU některou z uznávaných zahraničních hodnotících agentur a poskytuje na požádání i z vlastní iniciativy svá stanoviska a doporučení rektorovi, Vědecké radě JU a Akademickému senátu JU, a to i v záležitostech, které mohou mít vliv na rozpočet JU (rozpočtové priority z hlediska excelentních a zaostávajících pracovišť či potřeb rozvoje ostatních činností JU).

Radě pro vnitřní hodnocení JU mohou předkládat své podněty všichni členové akademické obce JU, a to prostřednictvím svých zvolených zástupců v Akademickém senátu JU. Tyto podněty, společně s vlastními podněty Akademického senátu JU, postupuje Radě pro vnitřní hodnocení JU předseda Akademického senátu JU.

Působnost Rady upravuje:


Při své činnosti Rada rovněž zohleďnuje další předpisy JU zaměřené na rozvoj vnitřního systému zajišťování kvality na JU. Jedná se zejména o tyto předpisy:


Členové

Rada je složena z 21 členů.

Jméno Oblast vzdělávání e-mail Fakulta/pracoviště
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
(předseda)
Filozofie, religionistika a teologie rektor@jcu.cz Rektorát/Teologická fakulta
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
(místopředseda)
Historické vědy/Vědy o umění a kultuře prorektor-hodnoceni@jcu.cz Rektorát/Filozofická fakulta
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
(předsedkyně Akademického senátu JU)
  zlabkovai@pf.jcu.cz Pedagogická fakulta
Mgr. Ondřej Selner
(student)
  ondrej.selner@gmail.com Filozofická fakulta
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. Ekonomické obory leitman@ef.jcu.cz Ekonomická fakulta
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Historické vědy buzek@ff.jcu.cz Filozofická fakulta
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Filologie papousek@ff.jcu.cz Filozofická fakulta
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr. Biologie, ekologie a životní prostředí flajsh@frov.jcu.cz Fakulta rybářství a ochrany vod
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D. Zemědělství kocour@frov.jcu.cz Fakulta rybářství a ochrany vod
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Psychologie/Učitelství stuchl@pf.jcu.cz Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Chemie sklement@jcu.cz Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. Fyzika/Strojírenství, technologie, materiály stranak@prf.jcu.cz Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Biologie, ekologie a životní prostředí/Učitelství hanys@prf.jcu.cz Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. Fyzika prorektor-veda@jcu.cz Přírodovědecká fakulta
doc. Daniel Heider, Ph.D. Filozofie, religionistika a teologie heiderd@tf.jcu.cz Teologická fakulta
doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. Biologie, ekologie a životní prostředí rajchard@zf.jcu.cz Zemědělská fakulta
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. Fyzika/Strojírenství, technologie, materiály bartos@zf.jcu.cz Zemědělská fakulta
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Zdravotnické obory tothova@zsf.jcu.cz Zdravotně sociální fakulta
doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Sociální práce vackova@zsf.jcu.cz Zdravotně sociální fakulta
Ing. Miloslav Kamiš Externista - profesní obory kamism@gamex.viscofan.com VISCOFAN CZ s.r.o.
prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. Externista - akademické obory sauman@entu.cas.cz Biologické centrum AV ČR
       
Materiální a technickou podporu činnosti Rady zabezpečuje Rektorát JU. Administra­tivní činnost Rady zabezpečuje tajemník Rady. Tajemník není členem Rady, má však oprávnění se jednání Rady účastnit.

Tajemník Rady: Tomáš Klimpera (klimpera@jcu.cz).

Naše fakulty

Více o našich fakultách