Postup pro vyřizování žádostí

Pro účely řádného a včasného vyřizování podnětů, stížností, námitek a žádostí (dále jen „žádost“) funguje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) centrální místo pro vyřizování žádostí týkajících uplatňování práv subjektů údajů. Centrálním místem je institut Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“).

 

Žádost je oprávněn podat:

 1. subjekt údajů,
 2. zákonný zástupce subjektu údajů nebo opatrovník,
 3. osoba zmocněná subjektem údajů.

 

 Žádat lze o:

 1. přístup k osobním údajům,
 2. opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 3. výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 4. omezení zpracování osobních údajů,
 5. přenositelnost osobních údajů.


Žádostí se rozumí i námitka proti neoprávněnému zpracování osobních údajů nebo námitka proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Žádost lze podat následujícími způsoby:

 1. elektronicky e-mailem zaslaným na adresu poverenec@jcu.cz
 2. do datové schránky JU: vu8j9dv
 3. písemně na adresu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, Česká republika

 

Z podané žádosti musí být patrno:

 1. identifikace žadatele, jehož osobních údajů se žádost týká (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby) nebo případně identifikaci žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby);
 2. kontaktní údaje žadatele,
 3. předmět žádosti (popis, čeho se žádost týká, co žadatel žádá resp. jaké/jaká svá práva uplatňuje/čeho se domáhá),
 4. podpis žadatele (u písemné formy).

V případě pochybností o totožnosti žadatele nebo v případě vyřizování žádosti týkající se zvláštní kategorie osobních údajů, může být podle povahy a formy vyžádáno dodatečné ověření totožnosti žadatele (přiděleným identifikátorem, heslem, občanským průkazem apod.). V případě anonymní žádosti, nebo neprokáže-li žadatel spolehlivě svoji totožnost, nebude žádost vyřízena. Dále může být případně žadatel rovněž požádán o doplnění žádosti např., aby objasnil, jakého vztahu mezi subjektem údajů a správcem se jeho žádost týká.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti

Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení. Neumožňuje-li to povaha žádosti pro svoji složitost, časovou či technickou náročnost nebo z důvodu počtu žádostí, může být shora uvedená lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena, a to až o dalších šedesát (60) dnů. O prodloužení a jeho důvodech bude subjekt údajů informován do třiceti (30 dnů) ode dne doručení žádosti.

 

Úhrada nákladů

Žádosti jsou zpravidla vyřizovány bezúplatně.

JU je oprávněna požadovat úhradu nákladů jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená zejména proto, že se opakuje.

Žádost bude na základě řádného prověření vyřízena a žadatel bude vyrozuměn, o způsobu jejího vyřízení s ohledem na obsah žádosti, případně přijatých opatření, která JU přijala v souvislosti s vyřízením žádosti  či jiném dalším způsobu jejího vyřízení/vyřešení .

 

Žádost subjektu údajů může být odmítnuta, pokud:

 1. jde o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost, zejména protože se opakuje;
 2. žadatelem je jiná osoba, než subjekt údajů, jehož se žádost týká;
 3. nepodaří se ověřit totožnost žadatele, o níž jsou pochybnosti;
 4. je-li žádost neoprávněná, protože překračuje rozsah práv subjektu údajů vyplývajících z nařízení či dalších dotčených právních předpisů;
 5. subjekt údajů odmítne uhradit požadovaný poplatek.

Není-li žádosti možné vyhovět, budou žadateli sděleny důvody proč, nebylo možné žádosti vyhovět, tzn., že žadatel obdrží vyrozumění o odmítnutí žádosti spolu s odůvodněním a poučením žadatele o jeho právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Evidenci o podání žádostí a o způsobu jejich vyřízení vede pověřenec.