Administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality odpovídá velikosti, struktuře a poslání univerzity a jejím strategickým cílům. JU disponuje specializovaným administrativním aparátem, který v rámci výkonu své činnosti zajišťuje odbornou a metodickou podporu orgánům, útvarům i dalším osobám zapojeným do vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality, a který pokrývá všechny oblasti vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. JU zároveň zajišťuje srovnatelné nástroje pro všechny fakulty a součásti k vyhodnocování jejich hlavních činností, zejména pro studentské a absolventské ankety, vytváří metodické pokyny pro spolupráci s absolventy a zaměstnavateli absolventů, vytváří dotazníková šetření a zajišťuje jejich vyhodnocování a zpřístupňování relevantním aktérům (Rada pro vnitřní hodnocení JU, děkani, koordinátoři kvality, garanti studijních programů a předmětů). Všechny tyto agendy zajišťují útvary Rektorátu JU řízené příslušnými prorektory. Konkrétní úkoly, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých prorektorů a rektorátních útvarů ve vztahu k zajišťování a hodnocení kvality blíže popisuje Organizační řád Rektorátu JU.

Metodicky je vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU centrálně rozvíjen prorektorem, do jehož gesce spadá oblast vnitřního hodnocení a jím řízeným Útvarem pro vnitřní hodnocení. Prorektor pro vnitřní hodnocení je zároveň místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení JU, pracovník Útvaru pro vnitřní hodnocení je zároveň tajemníkem Rady pro vnitřní hodnocení JU. Ve spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení JU jsou vytvářeny postupy, metodické pokyny, formuláře a další dokumenty potřebné pro úspěšnou implementaci vnitřních předpisů a dalších relevantních dokumentů v oblasti zajišťování a hodnocení kvality. Funkce prorektora pro vnitřní hodnocení (původně prorektora pro rozvoj a vnitřní hodnocení) byla zřízena v polovině roku 2016. Ve stejném období byl rovněž zřízen Útvar pro vnitřní hodnocení, který vznikl transformací původního Útvaru analýz a strategie. V zájmu dosažení vyšší míry profesionalizace činností vykonávaných v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality byly v roce 2017 a na počátku roku 2018 rektorátní útvary posíleny o specialisty v oblasti manažerského reportingu, procesních a personálních analýz. K posílení personálních kapacit v oblasti zajišťování a hodnocení kvality došlo také na fakultách a dalších součástech JU, kdy od druhé poloviny roku 2017 byly vytvořeny pracovní pozice pro zaměstnance podílející se na rozvoji vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality, jeho jednotlivých procesů, postupů a nástrojů na příslušných součástech JU.

Kontinuální rozvoj vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU, jeho administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení patří k jednomu z klíčových cílů definovaných v rámci Strategického záměru JU na období 2016–2020. Naplňování tohoto cíle je vedle vlastních prostředků univerzity financováno např. z operačních programů (aktuálně zejména OP VVV ESF), centralizovaných rozvojových projektů institucionálního plánu, institucionálních zdrojů, programového financování MŠMT, účelových prostředků mimo VaV, zahraničních prostředků, případně dalších zdrojů, což poskytuje jasné finanční záruky rozvoje tohoto systému.