Zlepšování, nápravná a preventivní opatření

JU v rámci nastaveného vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality zajišťuje, aby proces či jiná součást systému zajišťování a hodnocení kvality JU, která neodpovídá stanoveným požadavkům, byla iden­tifikována a řízena tak, aby bylo bez zbytečného odkladu přijato nápravné opatření. Nápravné opatření spočívá v nalezení a odstranění příčin nedostatků, respektive identifikovaných neshod mezi stavem aktuálním a žádoucím tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému výskytu. Ná­pravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod.

JU v rámci nastaveného vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality rovněž přijímá opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, že je zabráněno jejich výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřená důsledkům potenciálních neshod. Podrobný popis procesů zlepšování, nápravných a preventivních opatření v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU uvádí Pravidla s tím, že postup pro nahlašování a řízení neshod se přiměřeně vztahuje i na proces podávání námětů na zlepšování nastaveného systému zajišťování a hodnocení kvality. K tomu je možné využít formulář "Záznam o neshodě - vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality".

Informace o řešených neshodách, přijatých nápravných a preventivních opatřeních i doručených námětech na zlepšování nastaveného systému zajišťování a hodnocení kvality jsou prostřednictvím zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatků k této zprávě projednávány Vědeckou radou JU, Akademickým senátem JU a Správní radou JU, společně s případným návrhem na úpravy vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality.