Zpráva pro tisk z 13. zasedání SpR JU - 4.4.2002


Zpráva pro tisk z 13. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 4. 4. 2002 se sešla na svém 13. zasedání Správní rada Jihočeské univerzity.

Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb. k nabytí souboru movitého a nemovitého majetku - Školícího střediska IVV MZe v Bechyni do majetku Jihočeské univerzity (Zdravotně sociální fakulty); k prodeji dvou pozemků v katastrálním území České Budějovice 3; k výkupu náhradních lokalit pozemků v areálu JU ve Čtyřech Dvorech; k bezúplatnému převodu pozemků v katastrálním území Vodňany; k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením telekomunikačního vedení na pozemku JU.

SpR JU dále projednala problematiku rozvoje JU; diskuse se týkala především profilace JU vzhledem k nově vznikajícím VŠ neuniverzitního typu; spolupráce JU se středními školami ve regionu a s institucemi typu školský úřad; spolupráce JU s městem; otázky průzkumu veřejného mínění v souvislosti s prestiží JU; možností dalšího rozvoje kampusu JU ve Čtyřech Dvorech; problematiky ekonomických oborů vyučovaných na ZF, kterým nebyla udělena akreditace. Rektor JU podal k výše zmíněné problematice komentář. Členové SpR JU se k tomuto tématu vrátí na příštím zasedání, na něž rektor JU připraví písemný podklad.

V Českých Budějovicích dne 5. 4. 2002

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda Správní rady JU