Zpráva pro tisk z 31. zasedání SpR JU - 14.4.2009

 


Zpráva pro tisk z 31. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 14. dubna 2009 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 31. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním řádným zasedáním v roce 2009.

Správní rada JU na svém 31. zasedání zvolila na základě tajné volby své nové předsednictvo - předsedou Správní rady JU byl s účinností od 29. dubna 2009 zvolen Ing. Vladimír Jandík; místopředsedy byli zvoleni Ing. František Štangl a JUDr. Petr Dušek. Rektor JU prof. V. Bůžek v této souvislosti poděkoval odstupujícímu předsednictvu Správní rady JU za jeho práci v uplynulém dvouletém funkčním období.

SpR JU dále projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU v roce 2008, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2008 a Rozpočet JU v roce 2009. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorem JU informováni o narůstajícím zájmu o studium na Jihočeské univerzitě, o vývoji postavení Jihočeské univerzity v oblasti výzkumu a vývoje mezi ostatními veřejnými vysokými školami v ČR, o hlavních silných i slabých stránkách JU, o prioritách rozvoje JU v dalších letech včetně vzniku Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech, o hlavních projektech připravovaných JU do operačních programů a o postupu výstavby nových pavilonů Filozofické fakulty a Rektorátu JU a univerzitní knihovny v kampusu JU ve Čtyřech Dvorech. Kvestorka JU Ing. H. Kropáčková dále členy SpR JU informovala o výsledcích hospodaření JU v roce 2008 (JU hospodařila se ziskem více než 36 mil. Kč) a o opatřeních JU, které byly přijaty v rámci přípravy rozpočtu na rok 2009 s ohledem na nepříznivý ekonomický vývoj ČR a s tím souvisejícím rizikem možného negativního dopadu na financování vysokých škol.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 204 – 226, kterými byly schváleny tři návrhy na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 204 – 206), jeden návrh na uzavření směnné smlouvy (č. 207), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 208), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 209), dva návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 210 a 211), čtyři návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (212 – 215) a jedenáct návrhů na uzavření směnných smluv za současného zřízení věcného břemene (č. 216 – 226).

V Českých Budějovicích dne 16. 4. 2009

JUDr. Petr Dušek v.r.
předseda Správní rady JU