Statut Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT dne 14. prosince 2016

STATUT SPRÁVNÍ RADY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Článek 1

Úvodní ustanovení

Statut Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) upravuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Správní rada“).

 Článek 2

Předseda, místopředsedové a tajemník Správní rady

 1. Předseda

a)   svolává zasedání a řídí jednání Správní rady,

b)  navrhuje program jednání Správní rady, připravuje usnesení,

c)   podepisuje dokumenty Správní rady, zvláště předchozí písemný souhlas Správní rady podle § 15 odst. 1 zákona,

d)  je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost Správní rady podle § 15 zákona,

e)   z pověření Správní rady jedná za Správní radu,

f)   může přizvat na jednání Správní rady hosty,

g)  řídí činnost tajemníka Správní rady,

h)  na žádost nejméně tří členů Správní rady nebo na základě žádosti rektora podle § 14 odst. 4 zákona svolá mimořádné zasedání Správní rady do dvou týdnů ode dne podání žádosti.

2. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda.
3. Místopředsedové  mohou z pověření Správní rady jednat za Správní radu.
4. Administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Správní rady vykonává tajemník. Osobu pověřenou výkonem funkce tajemníka určí rektor z řad zaměstnanců JU po projednání s předsedou     Správní rady. Tajemník není členem Správní rady, má však oprávnění účastnit se zasedání Správní rady.

Článek 3

Volba předsedy a místopředsedů

 1. Délka funkčního období předsedy a dvou místopředsedů Správní rady je dva roky. Funkci předsedy či místopředsedy může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně           jdoucí funkční období.
 2. Volba předsedy a místopředsedů se provádí tajným hlasováním.

Nejprve je provedena volba předsedy, poté volba místopředsedů. K platnosti volby je třeba přítomnosti dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady. Předsedající vyzve všechny přítomné členy Správní rady, aby navrhli kandidáty na funkci předsedy. Navržení kandidáti vyjádří s kandidaturou souhlas a jsou zapsáni na kandidátní listinu. Hlasuje se tak, že jméno vybraného kandidáta zůstane na hlasovacím lístku nepřeškrtnuto. Hlasovací lístek s více nepřeškrtnutými nebo se všemi přeškrtnutými jmény je neplatný. Kandidát je zvolen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů Správní rady. Není-li předseda zvolen v prvním kole, postoupí do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů. Pakliže je počet hlasů pro několik kandidátů stejný, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. V druhém kole je zvolen kandidát s největším počtem hlasů. Je-li počet hlasů pro dva a více kandidátů shodný, vylosuje jméno předsedy z těchto kandidátů ten nejstarší člen Správní rady, který sám nekandiduje.

Při volbě místopředsedů zůstanou na hlasovacím lístku nepřeškrtnuta jména dvou vybraných kandidátů. V ostatním se uvedená pravidla uplatní přiměřeně s tím, že v případě nezvolení v prvním kole postupují do kola druhého tři kandidáti s největším počtem hlasů. Ve druhém kole jsou zvoleni dva kandidáti s největším počtem hlasů.

Článek 4

Jednání Správní rady

 1. Počet členů Správní rady musí být celým násobkem čísla tři.
 2. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 3. Účast člena Správní rady na zasedání je nezastupitelná.
 4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů Správní rady.
 5. S návrhem programu jednání Správní rady jsou členové seznámeni předem, nejpozději pozvánkou na jednání Správní rady. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové Správní rady, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést tajemník Správní rady, rektor JU a přizvaní hosté.
 6. Předsedající uděluje členům Správní rady slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. 
 7. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady.
 8. Předsedající může na návrh rektora JU navrhnout členům Správní rady korespondenční hlasování o přijetí usnesení. Toto hlasování se uskuteční, pokud do stanoveného termínu nenavrhnou nejméně tři členové svolání Správní rady k ústnímu projednání a přímému rozhodování v dané věci. Korespondenční hlasování se uskuteční do rukou tajemníka.
 9. Rozsah schvalovaných a projednávaných skutečností Správní radou a její rozhodovací procesy jsou dány § 14 a 15 zákona.
 10. V případě, že Správní rada neschválí návrh postoupený Správní radě akademickým senátem, vrátí Správní rada tento návrh s uvedením důvodů k novému projednání akademickému senátu, a to ve lhůtě tří dnů ode dne neschválení tohoto návrhu Správní radou.
 11. Zasedání Správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom Správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejné.
 12. Jsou-li některé podklady pro jednání Správní rady označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou členové Správní rady, tajemník i pozvaní hosté vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných právních předpisů.
 13. O jednání Správní rady je veden zápis a vyhotovena zpráva pro tisk, které obdrží v jednom vyhotovení každý člen Správní rady a rektor JU.

Článek 5

Společná ustanovení

 1. Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků jsou hrazeny z rozpočtu Rektorátu JU.
 2. Usnesení Správní rady musí být vhodným způsobem zveřejněno nejdéle do pěti dnů ode dne hlasování. V zákonem uvedených případech (§ 15 odst. 6 zákona) je povinna Správní rada oznámit své stanovisko do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 3. Činnost členů správní rady veřejné vysoké školy je úkonem v obecném zájmu. Těmto osobám poskytuje veřejná vysoká škola cestovní náhrady podle zvláštního předpisu; ministerstvo jim může poskytnout odměnu.

Článek 6

Zrušovací a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Statut Správní rady JU schválený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. října 2004.
 2. Tento Statut Správní rady JU byl projednán s rektorem.
 3. Tento Statut Správní rady JU nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Ing. Jan Kubeš,
předseda Správní rady
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

PDF ke stažení zde.