Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na JU v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017

Řád výběrového řízení
pro obsazování míst akademických pracovníků
na JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Na výběrové řízení se vztahují ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a tento Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „řád“).
 2. Výběrovým řízením lze obsazovat i ostatní místa, zejména:
 1. ředitelů pracovišť a účelových zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) vymezených ve Statutu JU,
 2. kvestora a tajemníků fakult,
 3. vedoucích vědeckopedagogických a vědeckých pracovišť,
 4. vedoucích pracovišť fakult,
 5. vědeckotechnických a odborných zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,
 6. kancléře, vedoucích odborů, útvarů a dalších pracovišť rektorátu JU.

Článek 2

Vyhlášení výběrového řízení

 1. Výběrové řízení pro obsazování míst na pracovištích, která jsou řízena rektorem, vypisuje rektor; výběrové řízení pro obsazování míst na pracovištích, která jsou řízena děkanem, vypisuje děkan (dále jen „vyhlašovatel“).
 2. Vyhlašovatelé vypisují výběrové řízení zpravidla na návrh vedoucího příslušného pracoviště.
 3. Za přípravu a zabezpečení výběrového řízení odpovídá vedoucí příslušného personálního útvaru nebo jiný zaměstnanec pověřený rektorem nebo děkanem.
 4. Na vyhlášení výběrového řízení se vztahuje § 77 odst. 2 zákona. Zveřejněné údaje obsahují zejména:
 1. označení vyhlašovatele, název, adresu,
 2. označení pracoviště, pracovního místa a oboru, popřípadě funkce, pro které mají být vybíráni účastníci výběrového řízení,
 3. požadované kvalifikační předpoklady,
 4. datum nástupu,
 5. přehled požadovaných dokladů přikládaných k přihlášce do výběrového řízení (osobní dotazník, stručný profesní životopis, přehled publikační činnosti, doklady o vzdělání a vědeckých hodnostech a ostatních titulech, o členství v odborných společnostech a o praxi),
 6. termín pro předložení přihlášky (jeden měsíc po zveřejnění výběrového řízení), místo podání přihlášky,
 7. specifické požadavky stanovené vyhlašovatelem.


5. Výběrové řízení je zahájeno rozhodnutím rektora nebo děkana o jeho vypsání.

Článek 3

Rámcové podmínky účasti ve výběrovém řízení

 1. Vyhlašovatel po konzultaci s vedoucím pracoviště, který vyhlášení výběrového řízení navrhuje, stanoví:
  1. kvalifikační požadavky a další specifické požadavky, které musí uchazeč o danou pozici nutně splňovat,
  2. další doporučené specifické požadavky,
  3. kritéria pro hodnocení výběrového řízení.
 2. Přihláška uchazeče, který nesplní požadavky podle odstavce 1 písm. a), bude z výběrového řízení vyřazena.

Článek 4

Ustavení komise pro výběrové řízení

1. Vyhlašovatel jmenuje předsedu komise pro výběrové řízení (dále jen „komise“) a její další členy. Počet členů komise je lichý. Členy komise jsou zpravidla:

 1. vedoucí pracoviště,
 2. další zaměstnanec z pracoviště,
 3. další zaměstnanec JU, 
 4. vybraní odborníci, kteří nejsou zaměstnanci JU


​2. Jednání komise se zúčastní zástupce personálního útvaru, zpravidla ve funkci zapisovatele.

3. Předseda komise řídí její práci a odpovídá za její činnost podle stanoveného jednacího řádu.

4. V případě, že při posuzování přihlášek uchazečů by se některá z nich osobně týkala člena komise, vyhlašovatel výběrového řízení jej z komise odvolá a místo něj jmenuje jiného člena komise.

5. Tuto skutečnost jsou členové komise povinni nahlásit do 14 dnů od předložení přihlášek předsedovi komise.

6. Komise se ve své práci řídí tímto řádem a její členové postupují tak, aby se jejich činnost v komisi slučovala s Etickým kodexem JU.

7. Předseda poučí členy komise o právech, povinnostech a kompetenci. Komise se seznámí s tímto řádem a s požadavky na obsazované místo.

Článek 5

Průběh výběrového řízení

 1. Příslušný personální útvar soustředí přihlášky uchazečů a provede kontrolu úplnosti dokladů podle podmínek výběrového řízení a předá přihlášky předsedovi komise.
 2. Uchazečům, kteří podmínky výběrového řízení nesplňují, zašle personální útvar po konzultaci s předsedou komise vyjádření. Uchazečům, kteří podmínkám výběrového řízení vyhověli, oznámí termín a místo konání přijímacího pohovoru, případně je upozorní na potřebu doplnění předložených dokladů.
 3. S uchazeči, kteří splnili podmínky výběrového řízení, vede komise osobní pohovory a posoudí předložené písemné materiály.
 4. Komise po zvážení dostupných informací zhodnotí kvalitu uchazečů podle přijatých kritérií. Je-li uchazečů více, stanoví komise jejich pořadí podle vhodnosti pro danou pozici.
 5. Za dokumentaci výběrového řízení odpovídá zapisovatel. O výsledcích je vždy pořízen písemný zápis podepsaný všemi členy komise.

Článek 6

Uzavření a vyhlášení výsledků

 1. Zápis o provedeném výběrovém řízení předloží komise do tří pracovních dnů vyhlašovateli výběrového řízení.
 2. O svém rozhodnutí informuje vyhlašovatel uchazeče bez zbytečného odkladu.
 3. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok účastníka na uzavření pracovněprávního vztahu.

Článek 7

Úhrada nákladů výběrového řízení

 1. Náklady spojené s vyhlášením, průběhem a vyhodnocením výsledků výběrového řízení hradí JU nebo fakulta.
 2. Náklady spojené s účastí uchazečů na výběrovém řízení jdou plně k jejich tíži.

Článek 8

Jednací řád komise pro výběrové řízení

 1. Komise je schopna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 2. Členové komise a zapisovatel, vzhledem k údajům osobního charakteru uchazečů a vzhledem k jednání komise, dbají na jeho důvěrnost. Prohlášení o této skutečnosti a o seznámení se s tímto řádem podepíší všichni členové komise i zapisovatel.
 3. Předseda komise seznámí členy komise se všemi došlými přihláškami, přičemž mohou nastat následující případy:
 1. pokud nedošla žádná přihláška nebo žádný uchazeč nesplnil požadavky stanovené podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), předseda uvědomí o této skutečnosti vyhlašovatele,
 2. pokud požadavky stanovené podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) splnil jen jeden uchazeč, rozhodne komise, zda přímo navrhne vyhlašovateli jeho přijetí, nebo zda bude uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru,
 3. pokud požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) splnilo více uchazečů, budou součástí výběrového řízení rovněž přijímací pohovory; v případě vysokého počtu uchazečů může komise rozhodnout o pozvání k pohovoru pouze několika uchazečů, kteří stanovené podmínky splnili nejlépe.


   ​4. Při přijímacím pohovoru postupuje komise takto:

 1. prodiskutuje zásady pohovoru, stanoví postup a rozhodne o způsobu vedení dokumentace,
 2. provede vlastní pohovor podle dohodnutých zásad,
 3. na základě posouzení výsledků pohovoru a předložených písemných materiálů stanoví komise, zda uchazeč uspěl a stanoví pořadí úspěšných uchazečů. O výsledku výběrového řízení členové rozhodnou tajným hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.
 4. komise zkontroluje a podepíše dokumentaci výběrového řízení a předseda jednání uzavře.

Článek 9

Přehled závazné dokumentace výběrového řízení

1. Osobní složka uchazeče obsahuje:

 1. přihlášku uchazeče včetně požadovaných příloh,
 2. pozvánku k výběrovému řízení,
 3. záznam o vyrozumění uchazeče, který nesplnil požadavky podle stanovené podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), nebo vyrozumění uchazeče o výsledku výběrového řízení.


​2. Dokumentace výběrového řízení předkládaná komisí obsahuje:

 1. doklad o zveřejnění výběrového řízení,
 2. podepsané prohlášení členů komise o seznámení se s tímto řádem a o důvěrnosti získaných informací,
 3. zápis o jednání komise, který obsahuje:
  1. záznam o výsledku jednání komise,
  2. seznam přihlášených uchazečů s uvedením, kdo byl a kdo nebyl pozván k přijímacímu pohovoru,
  3. jmenný seznam členů komise, jejich funkce v komisi v souladu s tímto řádem a evidenci jejich přítomnosti,
  4. případné doklady o doplnění komise,
  5. poznámky k dílčímu hodnocení jednotlivých uchazečů.


​3. Záznam o výsledku jednání komise je závěrečným dokumentem výběrového řízení a je podepsán předsedou a všemi členy komise. Záznam o výsledku jednání má charakter návrhu rektorovi nebo děkanovi.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na JU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. května 1999 pod čj. 21981/99_30.
 2. Tento řád byl projednán a schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem JU dne 7. března 2017.
 3. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
   

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor

 

PDF ke stažení zde.