Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

ČÁST PRVNÍ

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Článek 1

Obecná ustanovení

 1. Habilitační řízení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se řídí § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Článek 2

Zahájení habilitačního řízení

 1. Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu na zahájení uchazečem; datem zahájení habilitačního řízení je datum doručení návrhu.
 2. Návrh s přílohami se podává písemně děkanovi příslušné fakulty. V návrhu uvádí uchazeč obor habilitace; pro tento obor musí mít fakulta udělenu akreditaci.

S návrhem je nutno předložit:

 1. habilitační práci,
 2. životopis,
 3. doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných akademických titulech,
 4. doklady osvědčující dosavadní pedagogické působení uchazeče,
 5. seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací,
 6. přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží,
 7. doklad o zaplacení poplatku v případě, že fakulta, na níž je řízení uskutečňováno, tento poplatek vyžaduje. Poplatky mohou činit nejvýše čtyřnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Další případné přílohy mohou být vyžadovány na jednotlivých fakultách a přesná specifikace těchto dalších příloh je uvedena v Řádu habilitačního řízení jednotlivých fakult.

 1. Habilitační prací se rozumí:

a)   písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

b)   soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem, nebo

c)   tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

d)   umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost.

 1. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, chybí-li předepsané přílohy nebo neodpovídají-li tyto přílohy stanoveným požadavkům fakulty, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě dvou měsíců nedostatky neodstraní, děkan řízení zastaví dle ustanovení § 72 odst. 4 zákona.
 2. Zahájení habilitačního řízení se zveřejní dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona.
 3. Jednotlivé fakulty ve svých řádech habilitačního řízení zveřejní doporučená kritéria pro úspěšné habilitační řízení.
 4. Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle § 72 odst. 4 zákona, postoupí děkan návrh vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení pětičlenné habilitační komise.
 5. Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná. Spoluautor díla, které je součástí habilitační práce, nemůže být členem habilitační komise.

Článek 3

Průběh habilitačního řízení

 1. Jednání habilitační komise, která je schválená vědeckou radou fakulty, řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen habilitační komise.
 2. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, účastní-li se jednání alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.
 3. Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci JU ani organizace, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Pouze jeden oponent může být současně členem habilitační komise. Předseda habilitační komise pošle oponentům bez zbytečného odkladu žádost o vypracování oponentského posudku.
 4. Habilitační komise posoudí vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké radě fakulty.
 5. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. Vědecká rada fakulty je v této věci způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů. Po rozpravě, ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů a ke stanovisku habilitační komise, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké nebo umělecké a pedagogické činnosti, se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem.
 6. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje.
 7. Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká rada rektorovi. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním Vědecké radě JU, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor docenta jmenuje.
 8. Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat do 30 dnů námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí rektora nebo děkana musí být odůvodněno.

Článek 4

Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem

 1. Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem se řídí § 74a zákona.
 2. Rektor vysloví rozhodnutím neplatnost jmenování docentem, bude-li v řízení o vyslovení neplatnosti prokázáno, že osoba, jejíž pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace byla ověřována v habilitač­ním řízení a která byla na základě daného řízení jmenována docentem, svoji kvalifikaci prokázala
  1. v důsledku úmyslného trestného činu, nebo
  2. v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví nebo jiného úmyslného jednání proti dobrým mravům, neuvedeného v písmenu a).
 3. Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem zahajuje rektor.
 4. Pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem rektor jmenuje pětičlennou přezkumnou komisi.
 5. Členy přezkumné komise jmenuje rektor dle následujících pravidel:
  1. Jednoho člena jmenuje rektor podle § 74a odst. 5 zákona na návrh ministra ze státních zaměstnanců působících na ministerstvu.
  2. Maximálně dva členové komise mohou být docenti nebo profesoři JU, přičemž žádný z nich nesmí být členem pracoviště, na kterém působí osoba, o jejíž jmenování docentem jde.
  3. V případě, že osoba, o jejíž jmenování docentem jde, je zaměstnancem jiné vysoké školy, jeden člen přezkumné komise je profesor nebo docent působící na této vysoké škole, přičemž ale nesmí být členem pracoviště, na kterém působí osoba, o jejíž jmenování docentem jde.
  4. Pokud je to možné, jeden člen přezkumné komise je jmenován z členů habilitační komise daného habilitačního řízení.
 6. Přezkumná komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů; o stanovisku k neplatnosti jmenování docentem se hlasuje tajně.

ČÁST DRUHÁ

ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Článek 5

Obecná ustanovení

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.

Článek 6

Zahájení řízení

 1. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje
  1. na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru,
  2. na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování,
  3. z podnětu vědecké rady fakulty nebo Vědecké rady JU.
 2. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé zákona; v návrhu se též uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. Všechny přílohy návrhu odevzdá uchazeč současně i v elektronické podobě totožné s vytištěnou verzí, a to na oddělení vědy a výzkumu na děkanátu příslušné fakulty. Počty příslušných příloh a přesná specifikace je uvedena v řádu řízení ke jmenování profesorem jednotlivých fakult.
 3. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.
 4. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem obsahuje doklad o zaplacení poplatku. Poplatek za řízení ke jmenování profesorem je vyhlašován jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou. Poplatek činí nejvýše šestinásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.
 5. Jednotlivé fakulty ve svých řádech k řízení ke jmenování profesorem zveřejní doporučená kritéria pro úspěšné jmenovací řízení.
 6. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, chybí-li předepsané přílohy nebo neodpovídají-li tyto přílohy stanoveným požadavkům fakulty, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě dvou měsíců nedostatky neodstraní, děkan řízení zastaví dle ustanovení § 72 odstavce 4 zákona.
 7. Zahájení řízení ke jmenování profesorem se zveřejní dle ustanovení § 75 odstavce 1 zákona.
 8. Nepůsobí-li uchazeč na JU, může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, na které uchazeč působí.

Článek 7

Průběh řízení ke jmenování profesorem

 1. Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana vědecká rada pětičlennou komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se jmenovací řízení koná.
 2. Zasedání komise řídí její předseda nebo jím pověřený člen. Komise je způsobilá se usnášet, účastní-li se jednání alespoň čtyři její členové. Usnesení komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise.
 3. Komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů komise, platí, že komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit.
 4. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen komise té vědecké radě fakulty, která komisi schválila. Tato vědecká rada vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru. Vědecká rada fakulty je v této věci způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů VR.
 5. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal v tajném hlasování souhlas nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady fakulty, postoupí materiály Vědecké radě JU. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu hlasů, řízení se zastavuje.
 6. Vědecká rada JU vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru.
 7. Na veřejném jednání Vědecká rada JU:
  1. vyzve předsedu komise nebo jím pověřeného člena, aby charakterizoval uchazeče a sdělil závěr hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem,
  2. vyzve uchazeče, aby krátce (10 až 15 minut) představil svůj vědní obor a koncepci další vědecké a pedagogické práce.
 8. Vědecká rada JU poté tajně hlasuje o předložení návrhu ministrovi. Při hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny členů vědecké rady a návrh musí získat souhlas nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady JU. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu hlasů, řízení se zastavuje.
 9. Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě nebo vysoké škole může uchazeč podat do 30 dnů námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 zákona Akademickým senátem JU dne 18. října 2016.
 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 1 zákona.


doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor

 

PDF ke stažení zde.