Řád celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT ČR dne 20. října 2017

Řád celoživotního vzdělávání

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tento Řád celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „řád“) je vnitřním předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) podle § 17 odst. 1 písm. k), § 60 odst. 1 a § 60a odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vymezujícím podmínky dalších forem vzdělávání, které JU uskutečňuje jako programy celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) vedle akreditovaných studijních programů v souladu s § 2 odst. 1 zákona nebo v rámci akreditovaných studijních programů v souladu s § 60 odst. 2 zákona.
 2. Podmínky uskutečňování programů CŽV popsané v tomto řádu se vztahují rovněž na uskutečňování vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absol­ventů zahraniční vysoké školy podle § 60a zákona (dále jen „mezinárodně uznávaný kurz“). Označe­ním „program CŽV“ se dále rozumí rovněž mezinárodně uznávaný kurz.
 3. Na jednotlivých součástech JU mohou být podrobnosti uskutečňování programů CŽV upraveny vnitřní normou příslušné součásti, a to v souladu s tímto řádem.

Článek 2

Základní ustanovení

 1. Uskutečňování programů CŽV je nedílnou součástí naplňování poslání JU jako univerzitní veřejné vysoké školy podle § 1 zákona. Uskutečňováním programů CŽV poskytuje JU občanům České republiky i cizin­cům (dále jen „účastník CŽV“) další formy vzdělávání a umožňuje získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury.
 2. Programy CŽV jsou uskutečňovány a rozvíjeny jako součást vzdělávací činnosti JU spolu s uskutečňová­ním a rozvojem vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) v souladu s odborným zaměřením příslušných součástí JU. Za program CŽV není považována doplňková činnost, jejímž předmětem je zprostředkování vzdělávacích aktivit, jejichž odbornou garanci nezajišťuje JU.

Článek 3

Vymezení pojmů

 1. Program CŽV může být uskutečňován ve formě prezenční výuky vyhrazené pro jednoho nebo více účastníků ve stanoveném čase a místě, ve formě distanční výuky s využitím vyhrazených kapacit materiálně didaktických a dalších technických prostředků nebo ve formě kombinované, přičemž může sestávat z jedné nebo více částí, které jsou pro účely organizace aktivit CŽV a zveřejňování informací o uskutečňova­ných programech CŽV označovány jako kurz, předmět, modul nebo blok.
 2. Označením „předmět“ se rozumí studijní předmět ve smyslu zákona a Studijního a zkušebního řádu JU. Programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů a uznatelné pro další studium v akreditovaných studijních programech podle § 60 odst. 2 zákona se člení na předměty, přičemž program CŽV může sestávat z jednoho nebo více předmětů.
 3. Označením „modul“ se rozumí seskupení dvou nebo více předmětů či bloků. Status modulů v rámci programu CŽV může být povinný, povinně volitelný nebo volitelný, přičemž popis programu CŽV členěného na moduly stanoví, které moduly nebo jaký celkový objem předmětů nebo bloků v rámci jednotlivých modulů je účastník CŽV povinen absolvovat, aby se mohl stát úspěšným absolventem programu CŽV.
 4. Označením „blok“ se rozumí základní organizační jednotka programu CŽV s konkrétně vymezeným souborem vzdělávacích cílů a obsahů, výukových metod a organizačních forem, případně také učebních úloh nebo jiných požadavků na učební aktivitu účastníka CŽV. Program CŽV, předmět nebo modul může sestávat z jednoho nebo více bloků. Pokud je program CŽV, předmět nebo modul členěn do více bloků, status bloků může být povinný, povinně volitelný nebo volitelný, přičemž popis programu CŽV, předmětu nebo modulu stanoví, které bloky nebo jaký celkový objem bloků je účastník CŽV povinen absolvovat, aby se mohl stát absolventem programu CŽV.
 5. Označením „odborný garant programu CŽV“ se rozumí akademický pracovník, který v rámci pracovně právního vztahu k JU odpovídá za koncepci, obsahovou a metodickou úroveň vzdělávání v programu CŽV a volbu vhodných didaktických prostředků, zejména studijních opor, využívaných při uskutečňování programu CŽV.
 6. Označením „vyučující“ se rozumí akademický pracovník nebo jiná osoba v pracovně právním nebo obchodním vztahu k JU, která vykonává pedagogickou činnost v podobě prezenční, distanční nebo kombinované formy výuky v programu CŽV. Pokud vyučujícím není odborný garant programu CŽV, je jmenování vyučujícího podmíněno souhlasem odborného garanta programu CŽV.
 7. Označením „organizační garant programu CŽV“ se rozumí zaměstnanec JU odpovědný za přípravu, organizaci, evidenci a další administrativní úkony související s řádným uskutečňováním programu CŽV.

Článek 4

Programy CŽV, jejich evidence, vykazování a zveřejňování

 1. Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o programech CŽV a evidenci účastníků a absolventů CŽV pro účely vykazování podle platné právní úpravy plní na JU integrovaný informační systém VERSO (dále jen „IS VERSO“).
 2. Nabídka programů CŽV je zveřejňována na veřejně přístupném internetovém portálu CŽV JU.
 3. Za funkčnost IS VERSO a internetového portálu CŽV JU odpovídá Centrum informačních technologií JU zřízené podle Statutu JU.
 4. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost informací vedených v IS VERSO a zveřejňovaných na inter­netovém portálu CŽV JU odpovídají akademičtí pracov­níci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU nebo součástí JU.
 5. Za řádnou evidenci a archivaci dokladů souvisejících s uskutečňováním programu CŽV odpovídá organi­zační garant programu CŽV, není-li vnitřní normou příslušné součásti JU stanoveno jinak.
 6. Útvar pro CŽV rektorátu JU metodicky řídí evidenci programů, účastníků a absolventů CŽV a zveřejňování informací na internetovém portálu CŽV JU a odpovídá za vykazování údajů o programech, účastnících a absolven­tech CŽV.
 7. Způsob, náležitosti a zásady evidence a vykazování programů, účastníků a absolventů CŽV stanoví vnitřní norma JU.
 8. Nedílnou součástí popisu programu CŽV v IS VERSO jsou zejména:
  1. název programu CŽV;
  2. typ programu CŽV, tj. zda se jedná o program CŽV podle § 60 odst. 1 zákona, nebo o mezinárodně uznávaný kurz;
  3. specifikace cílové skupiny nebo kategorie programu CŽV podle odstavce 10;
  4. profil programu CŽV, tj. zda se jedná o program CŽV orientovaný na výkon povolání, nebo zájmově a zda se případně jedná o program CŽV uskutečňovaný v rámci akreditovaných studijních programů uznatelný pro další studium v akreditovaných studijních programech podle § 60 odst. 2 zákona;
  5. pokud se jedná o program CŽV orientovaný na výkon povolání, údaje o účelu vzdělávání z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti a výkonu povolání;
  6. údaje o udělovaném osvědčení, zejména zda se jedná o program CŽV akreditovaný některým uznávacím orgánem;
  7. forma CŽV, tj. zda se program CŽV uskutečňuje ve formě prezenční, kombinované nebo distanční;
  8. cíle studia, tj. stanovení profilu absolventa programu CŽV;
  9. obsah studia;
  10. studijní plán programu CŽV, tj. rozvržení cílů a obsahu studia v programu CŽV, včetně případného rozvržení jednotlivých částí programu CŽV a upřesnění jejich návaznosti, prerekvizit, kontra­indikací a dalších případných podmínek a dopo­ručení;
  11. základní a doporučená studijní literatura nebo jiné typy studijních opor;
  12. požadavky, které musí účastník CŽV splnit v průběhu studia v programu CŽV a při jeho řádném ukončení;
  13. rozsah studia, tj. celková hodinová dotace a časové rozpětí vzdělávacích aktivit (délka studia v hodinách, dnech, měsících nebo semestrech);
  14. úplata za program CŽV, platební podmínky a storno podmínky, včetně případného upřesnění výše úplaty za jednotlivé části programu CŽV;
  15. minimální kapacita nezbytná pro uskutečnění programu CŽV nebo jeho části a maximální kapacita programu CŽV;
  16. požadavky podmiňující zápis do programu CŽV, pokud je takový požadavek nad rámec požadavků vyplývají­cích z písmene c) a n) stanoven;
  17. jméno odborného garanta programu CŽV;
  18. jméno organizačního garanta programu CŽV s kontaktními údaji.
 9. Pokud je program CŽV členěn na předměty nebo bloky, je popis programu CŽV podle odstavce 8 zpra­vidla specifikován také dílčím způsobem v popisu předmětů (sylabech) nebo v popisu jednotlivých bloků.
 10. Kategorie programů CŽV jsou zejména tyto:
  1. program CŽV pro širokou veřejnost,
  2. program CŽV pro zaměstnance JU,
  3. program CŽV pro specifickou cílovou skupinu,
  4. Dětská univerzita,
  5. Juniorská univerzita,
  6. Univerzita třetího věku.
 11. Součástí vnitřního hodnocení součástí JU je také hodnocení rozsahu a kvality uskutečňovaných pro­gramů CŽV. V rámci tohoto hodnocení se přihlíží zejména k zpětné vazbě od účastníků a absolventů programů CŽV; předmětem hodnocení je zejména kvalita výuky a organizačního zajištění programů CŽV, dále zajištění propagace programů CŽV, vývoj zájmu o nabízené programy CŽV a poptávky po nových programech CŽV.

Článek 5

Programy CŽV pro širokou veřejnost

 1. Programy CŽV pro širokou veřejnost jsou zpravidla otevřené zájemcům různého věku, odborného zamě­ření a dosaženého vzdělání.
 2. V případě konkrétních programů CŽV podle odstavce 1 mohou být podmínky nutné k účasti blíže specificky upraveny v souladu se zaměřením a profilem absolventa daného programu CŽV.

Článek 6

Programy CŽV pro zaměstnance JU

 1. Programy CŽV pro zaměstnance JU jsou určeny pro zájemce v pracovně právním vztahu k JU. Na vyžádání je zájemce povinen pracovněprávní vztah k JU doložit. V případě nenaplnění kapacity programu CŽV nebo jeho části zaměstnanci JU je možné do programu CŽV pro zaměstnance JU přijmout rodinného příslušníka zaměstnance JU staršího 15 let nebo bývalého zaměstnance JU, který je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu.
 2. Programy CŽV pro zaměstnance JU jsou účastníkům uvedeným v odstavci 1 zpravidla poskytovány za úplatu ve zvýhodně­né výši.
 3. Organizační garant programu CŽV podle odstavce 1 je oprávněn k provedení změny v rozvrhu výuky nebo úpravy rozsahu studia v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných v programu CŽV nebo jeho příslušné části je menší než mini­mální počet účastníků stanovený v popisu programu CŽV.

Článek 7

Programy CŽV pro specifickou cílovou skupinu

 1. Programy CŽV pro specifickou cílovou skupinu jsou určeny pro zájemce splňující kritéria specifikace cílové skupiny uvedené v popisu programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. c).
 2. Pokud je to v zájmu naplnění kapacity a řádného uskutečnění programu CŽV nebo jeho části a není-li tato možnost vyloučena podmínkami akreditace programu CŽV nebo popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8, mohou být do programu CŽV podle odstavce 1 zapsáni také zájemci, kteří uvedená kritéria nesplňují nebo splňují pouze částečně. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje rovněž na programy CŽV podle čl. 6 odst. 1.

Článek 8

Dětská univerzita a Juniorská univerzita

 1. Programy CŽV určené pro účastníky ve věku do 15 let včetně jsou organizovány, zveřejňovány a usku­tečňovány pod označením „Dětská univerzita“ a mohou využívat příslušné prostředky mar­ketingové komunikace.
 2. Programy CŽV určené pro účastníky ve věku 15 až 17 let jsou organizovány, zveřejňovány a uskutečňo­vány pod označením „Juniorská univerzita“ a mohou využívat příslušné prostředky marketingové komu­nikace.
 3. Účastníci vzdělávání v programu CŽV podle odstavců 1 a 2 jsou přijímáni na základě závazné přihlášky podané zákonným zástupcem účastníka.

Článek 9

Univerzita třetího věku

 1. Programy CŽV určené pro účastníky ve věku od 50 let jsou organizovány, zveřejňovány a uskutečňovány pod označením „Univerzita třetího věku“ nebo „U3V“ a mohou využívat příslušné prostředky marke­tingové komuni­kace.
 2. Pokud je to v zájmu naplnění kapacity a řádného uskutečnění programu CŽV nebo jeho části a není-li tato možnost vyloučena popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8, mohou být do programu CŽV podle odstavce 1 zapsáni také zájemci mladší 50 let. Účastníci, kteří před ukončením studia v programu CŽV podle odstavce 1 nedovršili 50 let věku, nemohou být pro účely vykazování účastníků a absolventů Univerzity třetího věku mezi účastníky a absolventy programů CŽV podle odstavce 1 zahrnuti a jsou evidováni a vykazováni jako účastníci CŽV v programech podle čl. 5.

Článek 10

Organizace celoživotního vzdělávání na JU

 1. Za rozvoj a kvalitu programů CŽV uskutečňovaných na součástech JU odpovídají příslušné součásti, a to po stránce obsahové, personální, eko­nomické, organizační a technické. Programy CŽV podle čl. 6 jsou ve spolupráci se součástmi JU a dalšími pracovišti rektorátu JU rozvíjeny a uskutečňovány rovněž Útvarem pro CŽV rektorátu JU.
 2. Úkolem pracovišť rektorátu JU, zejména Útvaru pro CŽV, je pomáhat rozvoji CŽV na fakultách a dalších součástech JU, zajišťovat systémovou podporu uskutečňovaným a připravovaným programům CŽV, zejména ve smyslu koordi­nace a systémové podpory činností, do nichž je zapojeno více součástí JU.
 3. Oblast CŽV na JU je v působnosti příslušného prorektora, který metodicky řídí proděkany fakult a další zaměstnance JU, vykonávají-li činnosti související s uskutečňováním programů CŽV na JU (dále jen „prorektor“).
 4. Poradním orgánem prorektora pro oblast CŽV je Rada CŽV. Případné koncepční nebo organizační spory vztahující se k uskutečňování programů CŽV na JU, které nelze vyřešit dohodou v rámci Rady CŽV, postupuje prorektor kolegiu rektora k projednání a rektorovi k rozhodnutí.
 5. Organizační složky rektorátu JU poskytnou součástem JU uskutečňujícím programy CŽV potřebnou součinnost podle povinností stanovených Organizačním řádem rektorátu JU.

Článek 11

Rada celoživotního vzdělávání

 1. Členy Rady CŽV jsou zástupci fakult a dalších sou­části JU odpovědní za uskutečňování programů CŽV na příslušné součásti jmenovaní děkanem nebo ředitelem součásti, prorektor a zástupce Útvaru pro CŽV rektorátu JU jmenovaný prorektorem. V Radě CŽV jsou zastoupeny všechny fakulty JU a ostatní součásti JU uskutečňující programy CŽV, a to nejméně jedním a nejvýše dvěma zástupci podle rozsahu CŽV na příslušné součásti a podle uvážení děkanů a ředitelů těchto součástí. V případě hlasování o otázkách koncepčního nebo systémového charakteru má každá zastoupená součást JU právo jednoho hlasu.
 2. Radě CŽV předsedá prorektor.
 3. Děkan nebo ředitel součásti JU má právo odvolat a jmenovat člena Rady CŽV kdykoli; o rozhodnutí odvolat nebo jmenovat člena Rady CŽV děkan informuje prorektora. V případě, že se některý člen Rady CŽV na činnosti Rady CŽV opakovaně řádně nepodílí, prorektor požádá děkana nebo ředitele příslušné součásti o jeho odvolání z Rady CŽV a o jmenování jiného zástupce součásti.
 4. Za účelem řešení nebo přípravy vybraných bodů jednání Rady CŽV může prorektor jmenovat z členů Rady CŽV dílčí pracovní skupiny. Výstupy jednání pracovních skupin slouží jako podklady pro jednání Rady CŽV.
 5. Rada CŽV vykonává zejména tyto činnosti:
 1. projednává koncepční a systémové otázky související s uskutečňováním programů CŽV na JU,
 2. projednává otázky provozního a organizačního charakteru související s uskutečňováním programů CŽV na JU, požádá-li člen Rady CŽV o projednání těchto otázek,
 3. iniciuje a koordinuje aktivity CŽV na JU,
 4. v součinnosti s odbornými a organizačními garanty programů CŽV hodnotí programy CŽV na JU, jednou za pět let zpracovává hodnotící zprávu programů CŽV uskutečňovaných na JU a zpra­covává každoroční dodatky k této zprávě, o výsledcích hod­nocení prostřednictvím pro­rektora informuje kolegium rektora a Radu pro vnitřní hodnocení JU,
 5. podílí se na zpracování a aktualizaci Strategického záměru JU v oblasti CŽV,
 6. podílí se na zpracování Výroční zprávy JU v oblasti CŽV.


6. Zasedání Rady CŽV se konají podle aktuální potřeby. Ze zasedání Rady CŽV se pořizuje zápis. Pokud proti takovému postupu nevznese žádný člen Rady CŽV námitku, lze agendu Rady CŽV projednávat také korespondenčně. Výstupy korespondenčního projednání agendy jsou zaznamenány jako bod zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Rady CŽV.

7. Administrativně a materiálně zajišťuje činnost Rady CŽV Útvar pro CŽV rektorátu JU.

Článek 12

Studium v programu celoživotního vzdělávání

 1. Za zájemce o vzdělávání v programu CŽV je považována osoba, která sama nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce podá náležitým způsobem přihlášku do programu CŽV v listinné nebo elektronické podobě. Pokud počet zájemců překračuje maximální kapacitu programu CŽV, jsou zájemci do programu CŽV zapisováni v pořadí podle podání přihlášky nebo v pořadí vzešlém z přijímacího řízení, je-li v souladu s čl. 4 odst. 8 písm. p) konáno; podmín­kou zápisu je zpravidla provedení úhrady úplaty za program CŽV ve stanovené výši.
 2. V případě překročení maximální kapacity programu CŽV je přihláška zájemce evidována jako nezá­vazná, přičemž zájemce je o této skutečnosti neprodleně informován. V případě, že se kapacita programu CŽV uvolní nebo v případě, že dojde k jejímu navýšení, je zájemce na základě nezá­vazné přihlášky přednostně informován, přičemž přihláška je považována za závaznou teprve poté, co zájemce potvrdí trvající zájem o účast v daném programu CŽV.
 3. Pokud program CŽV sestává z více volitelných částí, je v zájmu každého účastníka, aby se před přihlášením do příslušné části programu CŽV obeznámil s její specifikací. Dodatečný přestup mezi částmi programu CŽV lze uskutečnit pouze v případě dostatečné kapacity a se souhlasem organizačního garanta programu CŽV.
 4. Zájemce o CŽV se stává účastníkem CŽV v programu CŽV zápisem do programu CŽV. Za podmínky dostatečné kapacity programu CŽV organizační garant programu CŽV na základě podané závazné přihlášky zájemce, který splnil podmínky podle čl. 4 odst. 8 písm. p) a uhradil stanovenou úplatu nebo její stanovenou část, pokud je program CŽV uskutečňován za úplatu, zapíše do programu CŽV.
 5. Studium v programech CŽV na JU je uskutečňováno v souladu se zákonem a tímto řádem za podmínek případně upřesněných popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8. V souladu s těmito podmínkami mohou být podrobnosti studia upraveny vnitřními normami fakult nebo smluvním ujednáním mezi děkanem nebo ředitelem příslušné součásti JU a účastníkem CŽV.
 6. Není-li popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 stanoveno jinak, vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut a vyučovací hodina praktické výuky trvá 60 minut; praktickou výukou se rozumí vzdělávací činnost, která vede k získání nebo obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka CŽV zpravidla v autentické nebo simulované situaci zahrnující činnosti charakteristické pro výkon povolání, na něž je program CŽV orientován.
 7. Kontrolu a hodnocení studia účastníka CŽV v souladu s požadavky programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. l) a evidenci výsledků této kontroly v podobě evidence docházky, záznamů o vykonaných zkouškách, hodnocení písemných nebo jiných výkonů účastníka CŽV nebo v jiné podobě stanovené odborným nebo organizačním garantem programu CŽV provádí vyučující.
 8. Není-li popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 stanoveno jinak, kontrola a hodnocení studia v programech CŽV uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních programů se řídí čl. 14 až 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

Článek 13

Práva účastníka celoživotního vzdělávání

 1. Vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona.
 2. Účastník CŽV má právo na využití knihoven JU, dalších informačních služeb a vybavení JU potřebných ke studiu v souladu s daným programem CŽV. Využití těchto služeb může být zpoplatněno nebo vázáno na povinné užití identifikační karty účastníka CŽV nebo jiná organizační opatření příslušné součásti JU.
 3. V průběhu uskutečňování programu CŽV může dojít z organizačních důvodů ke změně vyučujícího, místa nebo rozvrhu výuky. V takovém případě má účastník CŽV právo odhlásit se z programu CŽV a požadovat snížení stanovené výše úplaty o poměrnou část a vrácení poměrné části provedené úhrady.
 4. Pokud v případě absence vyučujícího není možné zajistit odpovídající náhradu, výuka se v daném ter­mínu nekoná a dotčení účastníci CŽV jsou o této skutečnosti neprodleně vyrozuměni. Není-li popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 stanoveno jinak, neuskutečněná výuka bude nahra­zena v nejbližším možném termínu, nejpozději bezprostředně po předpokládaném termínu ukončení výuky.
 5. Pokud účastník CŽV není ve výuce přítomen, ať už z jakého­koli důvodu, nevzniká mu tím nárok na vrácení provedené úhrady nebo její části ani na náhradu výuky. Nedostaví-li se bez předchozí domluvy s vyučujícím ani jeden z příslušných účast­níků CŽV do výuky, a to ani po uplynutí 15 minut od řádného termínu zahájení výuky, výuka se v daném termínu nekoná, a to bez náhrady.

Článek 14

Povinnosti účastníka celoživotního vzdělávání

 1. Účastník CŽV je povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem, tímto řádem a programem CŽV. Pokud je účastníkem programu CŽV za úplatu, je povinen v řádných termínech uhradit stanovenou úplatu.
 2. Nesplnění některé ze stanovených podmínek programu CŽV nebo porušení zákona, dalších právních předpisů nebo vnitřních norem JU může být důvodem k vyloučení účastníka CŽV z programu CŽV, a to bez nároku na vrácení uhrazené úplaty nebo její části. O vyloučení z programu CŽV rozhoduje odborný garant pro­gramu CŽV. Proti tomuto rozhodnutí se může účastník CŽV odvolat do 30 dnů po jeho doručení k děkanovi nebo řediteli příslušné součásti JU.

Článek 15

Ukončení studia v programu celoživotního vzdělávání

 1. Není-li vnitřní normou příslušné součásti JU nebo popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 stanoveno jinak, kontrola plnění požadavků podle čl. 4 odst. 8 písm. l) je prováděna organizačním garantem programu CŽV na základě údajů evidovaných vyučujícím podle čl. 12 odst. 7 a 8.
 2. Řádné ukončení programu CŽV absolvováním je podmíněno splněním podmínek podle čl. 4 odst. 8 písm. l). O absolvování studia v programu CŽV vydá organizační garant programu CŽV účastníkovi CŽV osvědčení.
 3. Není-li programem CŽV nebo podmínkami příslušné akreditace stanoveno jinak, má osvědčení o ab­solvování programu CŽV zpravidla tyto náležitosti:
 1. logotyp a identifikační údaje JU nebo příslušné součásti JU,
 2. číslo jednací a datum udělení akreditace, pokud se jedná o akreditovaný program CŽV, případně také název právního předpisu, podle kterého byl program CŽV akreditován a uskutečňován,
 3. osobní jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození absolventa CŽV,
 4. název programu CŽV,
 5. datum zahájení a ukončení vzdělávání v programu CŽV, celkovou hodinovou dotaci programu CŽV nebo jiný způsob vyjádření rozsahu vzdělávací činnosti,
 6. datum úspěšného vykonání závěrečné zkoušky, pokud byla programem CŽV stanovena,
 7. místo a datum vydání osvědčení,
 8. osobní jméno, příjmení a podpis odborného garanta programu CŽV, případně také osobní jméno, příjmení a podpis vyučují­cího,
 9. osobní jméno a podpis rektora, děkana nebo ředitele příslušné součásti JU, nebo osoby zmocněné k pod­pisu osvědčení za JU nebo příslušnou součást JU.


4. ​Pokud účastník CŽV studium v programu CŽV ukončí, aniž by splnil požadavky podle čl. 4 odst. 8 písm. l), nebo je účastník CŽV ze studia v programu CŽV vyloučen, je takové ukončení studia v programu CŽV evidováno jako neúspěšné a účastník CŽV se nestává absolventem CŽV.

Článek 16

Úplata za účast v celoživotním vzdělávání

 1. Programy CŽV mohou být poskytovány bezplatně nebo za úplatu.
 2. Výše úplaty je stanovena popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. n). Výše úplaty za program CŽV vytvořený nebo uskutečňo­vaný na objednávku může být stanovena dohodou. Pro konkrétní program CŽV může být za předem stanovených podmínek uvedených v popisu programu CŽV stanovena rovněž zvýhodněná výše úplaty pro specifické skupiny zájemců, zejména pro absolventy JU, studenty, seniory nebo pro zájemce splňující specifická kritéria (zejména provedení úhrady ve lhůtě stanovené pro zvýhodněnou výši úplaty, množstevní sleva pro skupinu zájemců nebo pro sourozence).
 3. Výše úplaty podle odstavce 2 nebo podle čl. 4 odst. 8 písm. n) se stanovuje v souladu s vnitřní normou příslušné součásti JU stanovující zásady pro stanovení výše úplaty za programy CŽV; v případě, že zásady pro stanovení výše úplaty za programy CŽV nejsou vnitřní normou stanoveny, stanovení výše úplaty nebo jejího zvýhodnění podléhá souhlasu příslušného správce rozpočtu.
 4. Vnitřní normou JU nebo součásti JU uskutečňující programy CŽV mohou být stanoveny podmínky pro přiznání nároku na zvýhodněnou výši úplaty zájemcům o CŽV a účastníkům CŽV splňujícím stanovené podmínky. Přijetí vnitřních norem podle věty první podléhá souhlasu správců rozpočtů dotčených součástí JU.
 5. Pokud není popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 nebo dohodou organizačního garanta programu CŽV se zájemcem o CŽV stanoveno jinak, je za termín splatnosti považován desátý pracovní den předcházející termínu zahájení výuky. Úhrada úplaty za program CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. n) může být stanovena v podobě jednorázové úhrady nebo několika splátek.
 6. Přípustné formy úhrady jsou stanoveny popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 nebo jsou zájemci o CŽV upřesněny při potvrzení přijetí přihlášky. Není-li popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. n) stanoveno jinak, v programu CŽV podle čl. 6 je úplata uskutečněna na základě závazné přihlášky za­městnance JU po zahájení výuky jednorázovou srážkou ze mzdy na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené podle § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; pokud je účastníkem CŽV podle čl. 6 bývalý zaměstnanec JU nebo rodinný příslušník zaměstnance JU, je úplata uskutečněna podle pokynů, které zájemce o CŽV obdrží na základě podané přihlášky. V ostatních programech CŽV je úplata uskutečněna podle platebních pokynů, které zájemce o CŽV obdrží na základě podané přihlášky.
 7. Není-li popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. n) stanoveno jinak, v případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
 8. V případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do programu CŽV při jeho zahájení nedosáhl stanoveného maxima, může být zájemce o CŽV do programu CŽV přijat a zapsán i dodatečně po zahájení výuky. Není-li popisem programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. n) stanoveno jinak, hradí účastník CŽV, který byl do programu CŽV přijat dodatečně, stanovenou úplatu v plné výši bez ohledu na termín přijetí do programu CŽV.
 9. Organizační garant programu CŽV je oprávněn rozhodnout o neuskutečnění programu CŽV nebo jeho části v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných v programu CŽV nebo jeho příslušné části je menší než mini­mální počet stanovený v popisu programu CŽV podle čl. 4 odst. 8 písm. o). Dotčeným účastní­kům zapsaným v programu CŽV se v takovém případě vrací uhrazená úplata v plné výši.

Článek 17

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Organizační řád Univerzity třetího věku ze dne 10. září 2009 vydaný podle čl. 4 odst. 5 Řádu celoživotního vzdělávání JU ze dne 6. srpna 2008.
 2. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání JU registrovaný Minis­terstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 2015 pod čj. MSMT-9859/2015.
 3. Ke dni účinnosti tohoto řádu zůstává v platnosti stávající jmenování členů Rady CŽV. Členové Pracovní skupiny CŽV jmenovaní podle Řádu celoživotního vzdělávání JU ze dne 10. června 2015 se ke dni účinnosti tohoto řádu stávají členy Rady CŽV.
 4. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem JU dne 10. října 2017.
 5. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 6. Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor JU

PDF ke stažení zde.