Vnitřní předpisy JU

Jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso¬kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dne 29. 3. 2021 pod čj. MSMT-9093/2021-1 Jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Jednací řád Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 10. listopadu 2016
Kolektivní smlouva JU na roky 2021 - 2024
Mzdový předpis Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16.srpna 2017
Pravidla hospodaření JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 13. září 2010
Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 15. srpna 2005
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 28. července 2017
Rules of Quality Assurance System of Educational, Creative and Related Activities and Internal Quality Evaluation of Educational, Creative and Related Activities of the University of South Bohemia in České Budějovice
The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic registered on 28th July 2017 under Ref. MSMT-20833/2017 pursuant to Section 36 paragraph 2 of Act No. 111/1998 Coll., regulating Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to some other Acts (the Higher Education Act) these Rules of Quality Assurance and Internal Evaluation System of Educational, Creative and Related Activities of the University of South Bohemia in České Budějovice
Řád celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 20. října 2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na JU v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017
Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. března 2020 pod čj. MSMT-14300/2020-1 Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Statutes of the University of South Bohemia in České Budějovice
Pursuant to Section 36 (2), Act no. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to some other Acts (The Higher Education Act), the Ministry of Education, Youth and Sports registered these Statutes of the University of South Bohemia in České Budějovice under ref. no MSMT-14300/2020-1 on March 26, 2020.
Statut Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 10. listopadu 2016
Statute of the Internal Evaluation Board of the University of South Bohemia in České Budějovice
This Statute of the Internal Evaluation Board of the University of South Bohemia in České Budějovice was registered by the Ministry of Education, Youth and Sports, pursuant to Section 36 (2) of Act no. 111/1998 Coll., On Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements of Some Other Acts (Higher Education Act), on 10th November 2016 under Ref. MSMT-35322/2016.
Statut Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT dne 14. prosince 2016
Stipendijní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 16. května 2017
Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Registrováno MŠMT ČR dne 22. května 2017
Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. října 2020 pod čj. MSMT-39612/2020-1 Volební řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.