Jihočeské Univerzitní a Akademické Centrum Transferu Technologií (JCTT)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala dotaci na realizaci společného projektu dvou nejvýznamnějších výzkumných organizací v Jihočeském kraji – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) a Biologického centra AV ČR, v.v.i., (dále jen „BC“). Tento záměr povede k posílení spolupráce se subjekty aplikační (hospodářské) sféry, prostřednictvím nastavení a zefektivnění procesů pro transfer technologií ve všech jeho myslitelných formách. Bude usilovat o důsledné podchycení významných vynálezů na pracovištích JU a BC, realizace jejich průmyslově-právní ochrany a zajištění proveditelnosti navazujících procesů potřebných pro reálné uplatnění výsledků v hospodářské sféře a jejich šíření ve vzdělávacím procesu.

Dne 30. dubna 2012 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 214/10/01, registrační číslo CZ.1.05/3.1.00/10.0214, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví (dále jen „Projekt“) na celkovou částku ve výši 56 496 832,00 Kč, při rozložení: maximálně 8 474 524,80 Kč (tj. 15 % výše dotace) a maximálně 48 022 307,20 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (tj. 85 % výše dotace).

Hlavním cílem projektu je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií (dále jen „CTT“) resp. kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity a kanceláře transferu technologií Biologického centra, vymezení jejich základních materiálních, finančních i provozních předpokladů pro efektivní provoz a zabezpečení pilotního provozu a eventuální optimalizace podmínek fungování.

Základním úkolem projektu bude propojování technologické nabídky obou organizací s uspokojováním technologické poptávky subjektů aplikační sféry. CTT bude v konečném důsledku zajišťovat komplexní portfolio služeb v oblasti komercializace duševního vlastnictví od mapování výzkumného potenciálu obou partnerů až po uplatnění výsledků výzkumu v praxi přímými obchodními aktivitami. Hlavní oborovou oblastí budou biotechnologie v širokém pojetí. Hlavními partnery z aplikační sféry budou převážně zemědělské podniky, nemocnice, územní samosprávné orgány a jejich organizace, zvláště v Jihočeském kraji a sousedních regionech. Realizace projektu a funkčnost CTT bude přínosem nejen na úrovni JU a BC, ale i aplikační sféry.

Projekt CTT vychází z dosavadních zjištění v rámci analytických prací, před-projektové přípravy i projektů, které řeší dílčí oblasti systému transferu technologií (dále jen „TT“). Zároveň je koncipován tak, aby navázal na výstupy předchozích projektů a na činnost Jihočeského vědeckotechnického parku (dále jen „JVTP“). Přestože bylo dosaženo poměrně významného pokroku, což je patrné z růstu objemů smluvního výzkumu, z četnosti projektů aplikovaného výzkumu i výsledků dílčí aktivity v oblasti podpory, TT však neřeší systémově všechny aspekty procesu komercializace výsledků. Důsledky jsou zřejmé a lze je definovat především v nízkém stupni faktické realizace, uplatnění výsledků VaVaI činnosti a v reálně nedostatečné (z pohledu rozsahu, zaměření i kvality) spolupráce se subjekty aplikační sféry – to vše s relativně nízkým přímým dopadem do financování obou institucí.

V současné situaci je jako další přirozený krok chápáno formování CTT, které bude ukotveno v řídících strukturách obou institucí JU i BC a bude komplexně zajišťovat všechny hlavní aspekty podpory TT z celoškolské resp. institucionální úrovně pro všechny relevantní součásti a odborné pracovníky.

S předmětem realizace projektu souvisí naplnění dílčích cílů prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit. Zejména se jedná o zvýšení počtu výsledků VaV aplikované povahy, ochráněné výsledky, vynálezy na ÚPV a mezinárodních patentových úřadech, prodané a uplatněné technologie, zvýšení počtu společných projektů subjektů aplikační sféry a JU a BC a v neposlední řadě umístěné firmy v JVTP spin-off.

Jihočeský kraj (dále jen „JČK“) je v oblasti výzkumně-vývojové činnosti průměrným krajem v rámci České republiky (dále jen „ČR“). Podíl JČK na celkových veřejných výdajích ČR je 3%. Taktéž kolem 3% podílu dosahuje JČK v indikátoru výzkumných pracovníků i VaVal výsledků. Obecně platí nižší výzkumně-vývojová aktivita soukromé sféry oproti srovnatelným krajům. Projekt zákonitě vychází z podmínek utvářených na národní a v některých případech i na evropské úrovni. Je naplněním jedné z priorit JU a navazuje na regionální inovační strategii JČK.

Zprovoznění kanceláří transferu technologií umožní rozvoj instituce, jež bude schopna koordinovat regionální aktéry na poli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Jednou z hlavních priorit je vytvářet podmínky pro rozvoj technologicky a znalostně orientované ekonomiky, která je klíčem k zajištění regionální konkurenceschopnosti. Tímto krokem bude podpořeno výlučné postavení JU a BC v rámci výzkumně-vzdělávacích institucí v ČR. Spolupráce s podnikatelskými subjekty bude přinášet v neposlední řadě finanční zdroje, které lze využít k rozvoji dalších výzkumných aktivit.

Vlastní realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2012, pilotní provoz obou kanceláří bude zahájen k datu 1. 10. 2012.

Kontaktní osoba:

Ing. Václav Lukeš
vedoucí centra strategických projektů / Hlavní manažer projektů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 389 032 054
e-mail: vlukes@jcu.cz