Cena rektora za prestižní vědeckou publikaci udělena dvěma autorům

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 16. 4. 2015 předal rektor JU prof. Libor Grubhoffer dvěma autorům Cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014.

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014

sekce pro přírodovědné obory

Název: Cyanoprokaryota, 3. Teil, 3rd Part, Heterocytous Genera.

In Budel et al. (eds) Freshwater Flora of Central Europe

Autor:   prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (PřF)

Práce je třetím a posledním dílem velice rozsáhlé světové monografie sinic v rámci prestižní ediční řasy Susswasserflora von Mitteleuropa/Freshwater Flora of Central Europe. První díl napsal profesor Komárek v roce 1999 (kokální rody), druhý díl (vláknité rody) v roce 2005. Práce podobného rozsahu je zcela mimořádná, jediným srovnatelným dílem byla monografie Lothara Geitlera ze 40tých let minulého století. Tato publikace se používala na určování sinic až do doby prvních dílů publikací Jiřího Komárka.  Tato publikace navíc výrazně přerostla rámec původní ediční řady, soustřeďující se na region střední Evropy a je (zejména poslední díl) monografií světovou. O kvalitě práce jistě svědčí i řada citací prvních dvou dílů monografie (zhruba 580 citací ve WoS), rovněž tak to, že oba první díly mají již druhý dotisk.

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014

sekce humanitních a jazykovědných oborů

Název: Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francisco Suárez S.J. (1548-1617), João Poinsot O.P. (1589 – 1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. Conv. (1602 – 1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600 – 1676)

Amsterdam, John Benjamins Publishing Co., 2014,

Autor:   doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (TF)

Kniha si klade za cíl představit srovnávací analýzu filosofických teorií univerzálií na příkladu nejvýznamnějších představitelů hlavních myšlenkových proudů raně novověkého scholastického myšlení. Kniha představuje první podrobnější srovnávací studii k problematice univerzálií v raně novověké scholastice, která zohledňuje metafyzický i epistemologický charakter dané otázky. Kniha vydaná v prestižním nakladatelství shrnuje několikaletou práci na problematice jednoho z problémů diskutovaných v barokní metafyzice. Výzkum pramenů renesanční a barokní scholastické metafyziky je v současnosti velmi na vzestupu a česká historicko-filosofická škola založená prof. Sousedíkem si již vydobyla v mezinárodním měřítku uznávané místo.

Cena rektora za “popularizační dílo”

Název:  Vodní toxikologie pro rybáře 

Vodňany, 2014, ISBN 978-80-87437-89-6

Autor:   dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. (FROV) a kolektivu autorů (Svobodová Z., Blahová J., Máchová J., Stará A., Dobšíková R., Široká Z., Modrá H., Valentová O., Randák T., Štěpánová S., Kocour Kroupová H., Maršálek P., Grabic R., Zusková E., Bartošková M., Stancová V.)

Kniha shrnuje poznatky o osudu cizorodých látek ve vodním prostředí a jejich vlivu na vodní ekosystém, testech toxicity na vodních organizmech, vyšetřování havarijních úhynů ryb a toxinech vodních organizmů. Text je doplněn rozsáhlou fotodokumentací. Rozsah i výběr jednotlivých kapitol této knihy je dán především cílovou skupinou čtenářů publikace, kterou je především odborná rybářská veřejnost, pracovníci povodí, pracovníci orgánů státní správy a České inspekce životního prostředí a veterináři. Dále jsou jimi studenti oborů rybářství a ochrany vod, ale i studenti dalších veterinárních, zemědělských a přírodovědných oborů.