Název přijímacího oboru

Botanika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Studijní program Botanika P1507
Studium (forma, typ) kombinovaná, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Anotace oboru Studium poskytuje vzdělání v ekologické a systematické botanice nižších i vyšších rostlin. Důraz je kladen i na fungování ekosystému, populační ekologii rostlin a geobotaniku. Každý student musí získat minimálně 240 kreditů. Studium je zakončeno závěrečnou státní zkouškou, která se skládá ze zkoušky v daném oboru a z obhajoby doktorské disertace. Alespoň část výsledků výzkumu uchazeče obsažených v disertační práci musí být před obhajobou již publikována.
Cíle oboru Získaný titul 'doktor' (Ph.D.) zaručuje, že absolventi jsou vybaveni znalostmi a schopnostmi pro samostatné vědecké bádání ve zvoleném oboru. Jsou připraveni pro vedoucí a řídící místa v institucích zaměřených na biologický a ekologický výzkum a management. Mohou najít uplatnění ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu v zemědělství, lesnictví a ochraně přírody, v muzeích, institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích, i v neziskových organizacích v oblasti životního prostředí.
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách