Název přijímacího oboru

Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru RNDr. Martin Hais, Ph.D.
Garantující katedra Katedra biologie ekosystémů
Studijní program Biologie N1501
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Anotace oboru Studium poskytuje vzdělání zaměřené na biologické, ekologické a environmentální aspekty ekosystémů, důraz je kladen na management ekosystémů a revitalizaci a obnovu narušených ekosystémů. Každý student musí získat minimálně 120 kreditů: 50 kreditů za práci na diplomové práci, zbytek za povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi mohou najít uplatnění ve státní správě, v komerční sféře a v neziskových organizacích zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v oblasti rozhodování, aplikovaného výzkumu, poradenství a monitorování životního prostředí.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách