Název přijímacího oboru

Biologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Studijní program Biologie B1501
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Anotace oboru Studium poskytuje vzdělání v biologicky orientovaných partiích matematiky, fyziky a chemie a v biologických disciplínách jako základ pro studium v navazujících magisterských oborech. Každý student musí získat minimálně 180 kreditů: 139 kreditů za povinné předměty, zbytek za povinně volitelné a volitelné. Studium je zakončeno státní zkouškou, jejíž součásti je obhajoba bakalářské práce. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen vypracovat krátkou vědeckou rešerši o vybraném tématu a provádět experimenty ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi jsou připraveni pro navazující magisterské studium biologie.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách