Název přijímacího oboru

Biologie ekosystémů

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garantující katedra Katedra biologie ekosystémů
Studijní program Biologie N1501
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Anotace oboru Studium poskytuje vzdělání zaměřené na biologické, ekologické a environmentální aspekty ekosystémů. Studium klade důraz na sféru aplikovaného výzkumu a na monitorování životního prostředí, na porozumění environmentálním principům a jejich respektování v praxi. Každý student musí získat minimálně 120 kreditů: 50 kreditů za práci na diplomové práci, zbytek za povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi mohou najít uplatnění ve státní správě, v komerční sféře a v neziskových organizacích zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v oblasti rozhodování, aplikovaného výzkumu, poradenství a monitorování životního prostředí.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách