Název přijímacího oboru

Biofyzika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Garantující katedra Ústav fyziky
Studijní program Biofyzika P1513
Studium (forma, typ) prezenční, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Anotace oboru Zadávaná témata disertačních prací zahrnují problematiku a metody současné biofyziky a pokrývají širokou škálu metod od ultrarychlé optické spektroskopie přes rentgenovou difrakční analýzu, molekulárně dynamické, kvantově chemické a poloempirické výpočty, techniky molekulárního modelování, po pokročilé mikroskopické metody, teorii experimentu a zpracování obrazu. Tyto metody jsou aplikovány na studium biologických systémů od úrovně jednotlivých molekul přes buňky až po modelování procesů v ekosystémech.
Cíle studijního programu Cílem doktorského programu je připravit výzkumné specialisty se schopností samostatně navrhovat experimenty a interpretovat získaná data s využitím počítačových numerických metod.
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách