Název přijímacího oboru

Biofyzika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Garantující katedra Ústav fyziky
Studijní program Biofyzika B1513
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Anotace oboru Studium poskytuje vzdělání ve fyzikálních a biologických disciplínách a ve vybraných partiích matematiky a chemie. Každý student musí získat minimálně 180 kreditů: 139 kreditů za povinné předměty, zbytek za povinně volitelné a volitelné. Studium je zakončeno státní zkouškou, jejíž součásti je obhajoba bakalářské práce. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen vypracovat krátkou vědeckou rešerši o vybraném tématu a provádět experimenty ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi jsou připraveni pro navazující studium biofyziky.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách