Název přijímacího oboru

Zoologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garant oboru doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
Garantující katedra Katedra zoologie
Studijní program Zoologie N1502
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Anotace oboru Specializace seznamuje s metodami identifikace, analýzy a interpretace nálezů živočišného původu zachycených v archeologických kontextech. Jedná se interdisciplinární obor, který využívá a úzce propojuje poznatky přírodovědných a humanitních oborů. Každý student musí získat minimálně 120 kreditů: 50 kreditů za práci na diplomové práci, zbytek za povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumných a vzdělávacích institucích a v museích.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách