Název přijímacího oboru

Zoologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garantující katedra Katedra zoologie
Studijní program Zoologie N1502
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Anotace oboru Specializace zabezpečuje seznámení se s teoretickými a praktickými aspekty ekologie, evoluce a bionomie živočichů. Navíc poskytuje orientaci v interdisciplinárních oblastech, jakými jsou ekofyziologie, ekoetologie či aplikace molekulárně-genetických přístupů v ekologii. Každý student musí získat minimálně 120 kreditů: 50 kreditů za práci na diplomové práci, zbytek za povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumných a vzdělávacích institucích, v oboru ochrany přírody, v zoologických zahradách a v museích.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách