Název přijímacího oboru

Theologie

Fakulta Teologická fakulta
Garant oboru prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Garantující katedra Katedra teologických věd
Studijní program Teologie P6141
Studium (forma, typ) kombinovaná, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Počet přijímaných 6
Anotace oboru Tento studijní obor si klade za cíl představit různé metody teologického studia, výzkumu a tvořivého myšlení a tím připravuje studenty na samostatnou teologicko-vědeckou práci a tvorbu, která je na úrovni standardních požadavků teologické vědy. Studium se skládá z předmětů ze systematické a ekumenické teologie. Znalost dvou živých jazyků, jakožto latiny a řečtiny, je požadována.Student je povinen v průběhu studia splnit všechny povinné předměty, jakožto i zkoušky z hebrejštiny, řečtiny a latiny a dvou cizích jazyků, dále splnit nejméně 2 z povinně volitelných předmětů. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, která se skládá ze dvou částí: ústní zkoušky (z biblické a systematické teologie, religionistiky) a z obhajoby disertační práce (nejméně 150 stran).
Cíle oboru Absolventi jsou připraveni pokračovat ve své akademické a badatelské činnosti v různých výzkumných institucích, jsou připraveni přednášet na středních a vysokých školách, stejně tak i stát se odborníky v rámci církve i společnosti (pastorační a poradenské programy, média, nakladatelství, tiskové kanceláře a humanitární organizace).
Cíle studijního programu Doktorský studijní program teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html#app_page_content
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách