Název přijímacího oboru

Teorie vzdělávání ve fyzice

Fakulta Pedagogická fakulta
Garant oboru doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Garantující katedra Katedra aplikované fyziky a techniky
Studijní program Specializace v pedagogice P7507
Studium (forma, typ) kombinovaná, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Anotace oboru Absolventi oboru získají kompetence k samostatné výzkumné práci v didaktice fyziky a dostatečnou kvalifikaci k navrhování, vytváření i realizaci vzdělávacích programů na různých typech škol a vzdělávacích institucí. Studium je zaměřeno na přípravu odborníků, kteří se budou profilovat zejména v oblastech: tvorby učebnic fyziky a pomocných výukových materiálů; počítačového modelování ve výuce fyziky; v mezipředmětových vztazích s fyzikou; experimentální podpory výuky fyziky; didaktické transformace nejnovějších poznatků fyziky jako vědy do výuky fyziky.
Cíle oboru Absolvent získá schopnost orientovat se a samostatně pracovat v oblasti teoretických přístupů i praktických aplikací ve vzdělávání ve fyzice. K tomu slouží prohloubení znalostí jak v oblasti vybraných partií fyziky, tak i v oblasti didaktiky fyziky a také získání dovednosti provádět a vyhodnocovat pedagogický výzkum, zaměřený na moderní metody výuky fyziky na všech typech škol.
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách