Název přijímacího oboru

Zoologie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Studijní program Zoologie P1502
Studium (forma, typ) prezenční, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Anotace oboru Studium poskytuje vzdělání v biologii a ekologii živočichů, zahrnuje metodologické přístupy při studiu významnějších skupin obratlovců a bezobratlých, zejména jejich fylogeneze, morfologie, ekologie, chování a ekofyziologie. Každý student musí získat minimálně 240 kreditů. Studium je zakončeno závěrečnou státní zkouškou, která se skládá ze zkoušky v daném oboru a z obhajoby doktorské disertace. Alespoň část výsledků výzkumu uchazeče obsažených v disertační práci musí být před obhajobou již publikována.
Cíle oboru Získaný titul 'doktor' (Ph.D.) zaručuje, že absolventi jsou vybaveni znalostmi a schopnostmi pro samostatné vědecké bádání ve zvoleném oboru. Jsou připraveni pro vedoucí a řídící místa v institucích zaměřených na biologický výzkum a management. Mohou najít uplatnění ve výzkumných a vzdělávacích institucích, muzeích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu, v institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích, a ve specializovaných laboratořích.
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách