Název přijímacího oboru

Agroekologie

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru prof. Ing. Jan, st. Moudrý, CSc.
Garantující katedra Katedra agroekosystémů
Studijní program Zemědělské inženýrství N4101
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Ing.
Délka studia (roky) 2
Počet přijímaných 20
Anotace oboru Cílem studia je příprava odborníků pro koncepční a regulační činnosti v managementu zemědělské krajiny v intencích trvale udržitelného hospodaření a péče o přírodní zdroje. Dalším cílem je zvládnutí projektování a regulace technologických procesů v podmínkách s ekologicky limitovaným režimem a systémové vyhodnocování výsledků monitorování stavu zemědělské krajiny a zpracování postupů pro regulaci technologických procesů a preventivních a ochranářských opatření. Absolventi magisterského studia budou uplatňovat systémové přístupy v oboru s aspektem hierarchické struktury pojetí EU - ČR - region - podnik. Navazující magisterské studium umožňuje studentům profilovat se ve dvou specializacích, a to 'péče o krajinu' a 'ekologické zemědělství'. Absolvent specializace 'péče o krajinu' bude schopen řídit a organizovat širší spektrum mimoprodukčních zemědělských aktivit ve prospěch ochrany přírody. Absolvent specializace 'ekologické zemědělství' bude vyhraněně specializovaným odborníkem na trvale udržitelné a ekologické zemědělství. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v řídících a kontrolních funkcích orgánů státní správy, regionálních útvarů a institucí zaměřených na ochranu přírody, v poradenství a inspekční činnosti v ekologickém zemědělství. Mohou být podnikateli na úseku zemědělství a služeb v oblasti péče o krajinu, výzkumnými pracovníky v oblasti agroekologie, pedagogickými pracovníky pro specializované střední a vyšší odborné školy a potenciálními studenty specializovaných doktorských studijních programů.
Cíle oboru Cílem studia je příprava odborníků pro koncepční a regulační činnosti v managementu zemědělské krajiny v intencích trvale udržitelného hospodaření a péče o přírodní zdroje. Dalším cílem je zvládnutí projektování a regulace technologických procesů v podmínkách s ekologicky limitovaným režimem a systémové vyhodnocování výsledků monitorování stavu zemědělské krajiny a zpracování postupů pro regulaci technologických procesů a preventivních a ochranářských opatření. Absolventi magisterského studia budou uplatňovat systémové přístupy v oboru s aspektem hierarchické struktury pojetí EU - ČR - region - podnik. Navazující magisterské studium umožňuje studentům profilovat se ve dvou specializacích, a to 'péče o krajinu' a 'ekologické zemědělství'. Absolvent specializace 'péče o krajinu' bude schopen řídit a organizovat širší spektrum mimoprodukčních zemědělských aktivit ve prospěch ochrany přírody. Absolvent specializace 'ekologické zemědělství' bude vyhraněně specializovaným odborníkem na trvale udržitelné a ekologické zemědělství. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v řídících a kontrolních funkcích orgánů státní správy, regionálních útvarů a institucí zaměřených na ochranu přírody, v poradenství a inspekční činnosti v ekologickém zemědělství. Mohou být podnikateli na úseku zemědělství a služeb v oblasti péče o krajinu, výzkumnými pracovníky v oblasti agroekologie, pedagogickými pracovníky pro specializované střední a vyšší odborné školy a potenciálními studenty specializovaných doktorských studijních programů.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5904&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách