Základní informace

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vzniklo v roce 2012 v rámci rozvojového projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho cílem je zajistit studentům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním takový rozsah a formu podpory, aby mohli uplatnit svoje schopnosti podobně, jako studenti bez postižení, a to aniž by tím utrpěly kvalita a obsah studia.

Služby jsou poskytovány studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia bezplatně a jejich využití je dobrovolné. Podpora se zaměřuje nejen na studium jako takové, ale také na související oblasti, jako je ubytování, trávení volného času, doprava apod.

Služeb centra mohou využívat studenti a uchazeči o studium:

  • se zrakovým postižením,
  • se sluchovým postižením,
  • s pohybovým postižením,
  • se specifickými poruchami učení,
  • s psychickou poruchou,
  • s chronickým somatickým onemocněním.
     

Centrum dále poskytuje služby také pedagogickým pracovníkům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách