Den otevřených dveří na Jihočeské univerzitě

Pátek 17 leden 2020 08:00

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Jihočeské univerzity.

Den otevřených dvěří pro zájemce o vysokoškolské studium na JU zahajované v akademickém roce 2020/2021.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zve srdečně všechny zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná na jednotlivých fakultách dle následujícího harmonogramu:

 

Ekonomická fakulta: 

Studentská 13, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory

tel.: 389 032 510, 389 032 522, 389 032 523, 389 032 835 

e-mail: studijni-ef@jcu.cz (studijní oddělení)

Prezentace studijních oborů:

Bakalářské studijní programy:

Analýza v ekonomické a finanční praxi

Ekonomika a management

Finance a účetnictví

Management regionálního rozvoje (profesní)

Systémové inženýrství a informatika – studijní obor: Ekonomická informatika,

Economic Informatics

Navazující magisterské programy:

Finance a účetnictví

Regional and European Project Management (v anglickém jazyce),

Ekonomika a management – studijní obor: Strukturální politika EU a rozvoj venkova.

Doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku

Prezentace nabídky studia na Ekonomické fakultě v akademickém roce 2020/2021 se základními informacemi a o podmínkách přijímacích zkoušek se uskuteční v pavilonu učeben F (učebna F3) v 9.00, 11.00 a ve 13.00 hodin.

Podrobnější informace o studijních oborech poskytnou garanti studijních oborů v pavilonu učeben F (učebny F1 a F6 – podle studijních oborů) v době od 10.00 do 16.00 hodin.

V uvedené době lze navštívit a prohlédnout si pracoviště jednotlivých kateder fakulty.

Doprovodný program:

Od 10.00 do 14.00 hod. budou v hlavní budově děkanátu Ekonomické fakulty zpřístupněny výukové prostory fakulty.

Ve vestibulu děkanátu EF a vybraných učebnách budou pro Vás připraveny: Virtuální realita; Stezka příběhů fairtrade; 15 minut bankéřem; „Jak si spočítat ekologickou stopu“.

 

Fakulta rybářství a ochrany vod: 

Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice

tel.: 387 774 644 (bakalářské a navazující magisterské studium), 387 774 736 (doktorské studium) 

e-mail: studijni@frov.jcu.cz (studijní pracoviště)

Prezentace o fakultě, studijních oborech na fakultě a o podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 proběhnou na Ústavu akvakultury a ochrany vod (FROV JU), Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice.

Informační blok pro všechny zájemce o studium se koná v 9.00, 11.00 a ve 13.00 hodin v přednáškovém sále R1 v budově ZR Fakulty rybářství a ochrany vod JU (1. patro).

V čase od 9.00 do 15.00 hod. budou rovněž na uvedeném místě zpřístupněny výukové prostory fakulty. Ve vybraných prostorách a učebnách pro Vás budou připraveny ukázky vodních organismů, vodních ekosystémů, expozice invazivních druhů raků i dalších činností, jimiž se na fakultě zabýváme. Můžete rovněž navštívit interaktivní expozice v našich laboratořích nebo shlédnout ukázku filetování ryb. Zároveň bude možné ochutnat rybí produkty z naší prodejny a zakoupit si knihy a materiály z produkce fakulty. Mimo výše uvedené časy bude možné získat informace o studiu na studijním pracovišti.

Více informací o studiu získáte na webových stránkách fakulty www.frov.jcu.cz v sekci „PRO ZÁJEMCE O STUDIUM“. Bližší informace o Dnu otevřených dveří získáte od ledna tamtéž, v podsekci „Den otevřených dveří“.

 

Filozofická fakulta: 

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

tel.: 389 034 804, 389 034 811

e-mail: studijni@ff.jcu.cz (studijní oddělení)

Informační blok pro všechny zájemce o studium se koná v pátek 17. ledna 2020 v 9.30 a ve 12.00 hodin v přednáškovém sále P1 v budově Filozofické fakulty JU (1. patro).

V 10.30 a ve 13.00 hodin následují prezentace jednotlivých studijních oborů – jejich přesný harmonogram je zveřejněn na webových stránkách fakulty www.ff.jcu.cz v části Uchazeči o studium – Přijímací řízení – Den otevřených dveří.

 

Pedagogická fakulta: 

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

tel.: 389 033 040, 389 033 042-3, 389 033 128 

e-mail: studijni@pf.jcu.cz (studijní oddělení)

V 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 a ve 14.30 hodin prezentace studijních oborů:

- jejich přesný harmonogram je zveřejněn na webových stránkách fakulty – www.pf.jcu.cz – Den otevřených dveří (http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/den_otevrenych_dveri.html)

V budovách Pedagogické fakulty JU: Jeronýmova 10, Dukelská 9, U Tří lvů A, Na Sádkách 2/1

Zástupci jednotlivých kateder, resp. studijních oborů předají zájemcům informace o studiu a požadavcích k přijímacím zkouškám.

U hlavního vchodu všech budov budou zveřejněny všechny potřebné informace o dislokaci jednotlivých konzultačních míst (čísla učeben, patro, atd.).

 

Přírodovědecká fakulta: 

Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory

tel.: 389 032 268 

e-mail: studijni@prf.jcu.cz (studijní oddělení)

Informační blok pro všechny zájemce o studium se koná v 9:00, 11:00 a 13:00 v učebně C2 v budově C Přírodovědecké fakulty (vchod zde: 48.9775425N, 14.4453217E).

Po informačním výkladu následuje prohlídka laboratoří, pracovišť a učeben Přírodovědecké fakulty. Začátky a místa konání pro jednotlivé prohlídky budou zveřejněny na webových stránkách fakulty začátkem ledna 2020.

Součástí „Dne otevřených dveří“ na Přírodovědecké fakultě je promítání unikátních filmů z výzkumných výprav studentů a pedagogů do exotických oblastí. Neformální besedy se studenty Přírodovědecké fakulty umožní nahlédnout do studia a studentského života na PřF JU.

Podrobné aktuální informace o všech akcích připravených pro zájemce o studium budou uveřejněny začátkem ledna na http://www.prf.jcu.cz/.

 

Teologická fakulta: 

Kněžská 8. 370 01 České Budějovice

Tel.: 389 033 513, 389 033 504 

e-mail: studijni@tf.jcu.cz

Prezentace studijních oborů a informace o nabídce studia na Teologické fakultě se základními informacemi o podmínkách příjímacích zkoušek se uskuteční v době od 9:00, 11:00 a od 13:30 v učebnách.

Na začátku ledna budou na webových stránkách www.tf.jcu.cz zveřejněny podrobné informace o místech konání prezentací jednotlivých oborů (čísla učebny, patro, atd.).

Součástí „Dne otevřených dveří“ bude prohlídka knihovny J. P. Ondoka, výukových prostor fakulty, prezentace zahraničního studia a možnost neformálně si promluvit se studenty jednotlivých oborů.

 

Zdravotně sociální fakulta: 

J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

tel.: 389 037 730, 389 037 734 - 39

e-mail: polenova@zsf.jcu.cz (studijní oddělení)

Od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin.

Informace o bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Laboratorní diagnostika, Nutriční terapie, Radiologická asistence, Sociální práce, Zdravotně-sociální péče, o navazujícím magisterském studijním programu Management sociální práce v organizacích a navazujícím magisterském studijním oboru Civilní nouzová připravenost budou poskytovány v budově Zdravotně sociální fakulty „Vltava“, J. Boreckého 1167/27.

Informace o bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Nursing, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství, Pediatrické ošetřovatelství a o navazujícím magisterském studijním programu Specializace v ošetřovatelství budou poskytovány v budově Zdravotně sociální fakulty, U Výstaviště 26.

Kromě poskytnutí základních informací garanty a vyučujícími jednotlivých studijních programů, včetně možnosti setkat se se současnými studenty fakulty, bude v budově J. Boreckého 1167/27 nabídnuta možnost navštívit Centrum fyzioterapie a prohlédnout si odborné laboratoře. V rámci programu budou studenti fakulty prezentovat odborné činnosti, které si během studia osvojili, a své zahraniční zkušenosti, které získali na zahraničních stážích a studijních pobytech.

Atraktivní zpestření nabídne rovněž objekt v ulici U Výstaviště 26, kde svou činnost, včetně služeb, představí Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe. V budově bude možné si též prohlédnout nové Simulační centrum pro zdravotnické obory, cíleně zaměřené na profesní přípravu sester, zdravotnických záchranářů, porodních asistentek a dalšího zdravotnického personálu.

Veškeré informace o studijních programech/oborech a přípravných kurzech pro uchazeče o studium mohou zájemci získat též na webových stránkách fakulty: http://www.zsf.jcu.cz.

 

Zemědělská fakulta: 

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory

tel.: 389 032 519, 389 032 520, 389 032 521, 389 032 541

e-mail: hasman@zf.jcu.cz (studijní oddělení)

V 9.00, 11.00 a ve 13.00 hodin.

Prezentace nabídky studia na Zemědělské fakultě v akademickém roce 2020/2021 se základními informacemi a podmínkách přijímacích zkoušek se uskuteční v pavilonu ZR (učebna Z1 – v areálu vyznačeno ukazateli). Mapu areálu naleznete ne webové stránce: http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/dokumenty-studijniho-oddeleni/jak-se-k-nam-dostanete/.

Podrobnější informace o studijních oborech poskytnou garanti studijních oborů v učebnách fakulty (viz www.zf.jcu.cz - Informace pro zájemce o studium - Den otevřených dveří) a učitelé na katedrách v době od 9.00 do 15.00 hodin.

V uvedené době lze navštívit a prohlédnout si pracoviště jednotlivých kateder fakulty. V rámci Dne otevřených dveří si mohou zájemci také prohlédnout provoz Účelového zařízení Čtyři Dvory v areálu JU, minipivovar, zpracovnu masa a minimlékárnu, botanické a zoologické preparáty a výstavku celně zabavených předmětů podléhajících konvenci CITES, vyzkoušet si senzorické hodnocení brambor a řadu dalších aktivit. Veškeré akce „Dne otevřených dveří“ se uskuteční v areálu Zemědělské fakulty JU (viz www.zf.jcu.cz - Informace pro uchazeče - Den otevřených dveří).

 

Dostupnost fakult linkami MHD od nádraží ČD a autobusového nádraží:

Ekonomická fakulta: Linkou č. 3 (z centra města) do stanice „Vysokoškolské koleje“ nebo linkou č. 1 (z centra města i linkou č. 14) do stanice „U parku“.

Fakulta rybářství a ochrany vod: Linkou č. 3 do stanice „Jihočeská univerzita“.

Filozofická fakulta: Linkou č. 3 do stanice „Jihočeská univerzita“.

Pedagogická fakulta: - budova Jeronýmova 10 (poblíž OD Prior, asi 400 metrů od vlakového i autobusového nádraží směrem k centru města)

- budova Dukelská 9 - (1000m od vlakového i autobusového nádraží, pěšky Žižkovou třídou směrem k centru města na nábřeží řeky Malše, nebo trolejbusem č. 5, autobusem č. 10, vystoupit na zastávce Metropol)

- budova U Tří lvů 1A (1000m od vlakového i autobusového nádraží, pěšky Žižkovou třídou směrem k centru města na nábřeží řeky Malše, vchod vedla Českého rozhlasu, nebo trolejbusem č. 5, autobusem č. 10, vystoupit na zastávce Metropol)

- budova Na Sádkách 2/1 (od vlakového i autobusového nádraží trolejbusem č. 1 nebo 3, vystoupit na zastávce Výstaviště, 10 minut chůze)

Přírodovědecká fakulta: Linkou č. 3 (od nádraží či z centra) do stanice „Jihočeská univerzita“.

Teologická fakulta: Pěšky Lannovou třídou směrem k náměstí Přemysla Otakara II.

linkou č. 3, 1, 4, 6, 9, (od nádraží) do stanice „Senovážné nám. - pošta“.

Zdravotně sociální fakulta: Budova v ulici U Výstaviště linkou č. 1 nebo 4 do stanice "U parku".

Budova v ulici J. Boreckého linkou č. 1, 5, 4 do stanice „E. Rošického“ nebo linkou č. 9 do stanice „Vltava – střed“. Budova se nachází naproti obchodnímu domu TESCO.

Zemědělská fakulta: Linkou č. 3 (od nádraží a z centra města) do stanice „Jihočeská univerzita“.

 

Přidat událost do kalendáře
iCal