Rozvoj JU - Mezinárodní mobility

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU -  Mezinárodní mobility

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364

Termín realizace:

6/2018 – 3/2020

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) prostřednictvím uskutečnění mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality profesního růstu výzkumných pracovníků a zlepšení rozvoje JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů. Do realizace projektu je zapojena Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Teologická fakulta a Zemědělská fakulta.

Záměr projektu se opírá o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).

Projekt je synergický k projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, který se týká získání a udržení ocenění HR Award. Tento projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace 17 mobilit, které přispějí k profesnímu růstu výzkumných pracovníků, rozvoji výzkumné organizace a zvýšení mezinárodní spolupráce. V rámci projektu budou realizovány pracovní pobyty zahraničních post-doků na JU (10 mobilit). Post-dok přinese do prostředí JU svou zahraniční zkušenost a dovednosti spojené s jeho předchozími zkušenostmi v zahraničí. Dále budou v rámci projektu realizovány pracovní pobyty výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí (6 mobilit). Cílem těchto pobytů je podpora profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, čímž dojde k posílení jak výzkumu na JU, tak druhotně také českého výzkumu jako takového. Také bude realizován pobyt výzkumného pracovníka seniora v zahraničí (1 mobilita), jehož cílem je podpořit kvalitního výzkumného pracovníka v jeho dalším profesním růstu. Všechny plánované mobility mají z dlouhodobého hlediska jednoznačný přínos pro rozvoj JU.

Očekávánými důsledky projektu jsou:

  • Rozvoj JU na základě posílení lidských zdrojů ve VaV.
  • Profesní růst výzkumných pracovníků.
  • Zvýšení kvality výzkumu na JU pomocí mezinárodní otevřenosti a přenosu zahraničních zkušeností.
  • Posílení vazeb se zahraničními výzkumnými organizacemi a pracovníky.
  • Zvýšení atraktivity výzkumné kariéry.

 

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

KA_1 - 1_01_FF_Sociální a humanitní vědy (korpusová lingvistika) – příjezdy post-dok

KA_2  - 1_01_PřF_Biologie a biochemie – příjezdy post-dok

KA_3  - 1_02_PřF_Biologie a biochemie – příjezdy post-dok

KA_4  - 1_03_PřF_Biologie a biochemie – příjezdy post-dok

KA_5 - 1_04_PřF_Životní prostředí/Ekologie – příjezdy post-dok

KA_6 - 1_05_PřF_Životní prostředí/Ekologie – příjezdy post-dok

KA_7 - 1_06_PřF_Fyzika – příjezdy post-dok

KA_8 - 1_01_TF_Teologie a filosofie pro 21. století – příjezdy post-dok

KA_9 - 1_01_ZF_Molekulární biologie a genetika – příjezdy post-dok

KA_10 - 1_02_ZF_Vědy o zemědělství – příjezdy post-dok

KA_11 - 3_01_FROV_Molekulární biochemie a genetika – výjezdy juniorů

KA_12 - 3_02_FROV_Chemie – výjezdy juniorů

KA_13 - 3_03_FROV_Vědy o zemědělství – výjezdy juniorů

KA_14 - 3_04_FROV_Biologie a biochemie – výjezdy juniorů

KA_15 - 3_01_PF_Americká literatura – výjezdy juniorů

KA_16 - 3_02_PF_Neuropedagogika – výjezdy juniorů

KA_17 - 4_02_FF_Sociální a humanitní vědy (literární historie) – výjezdy seniorů

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

20

100

Výše dotace EU

17

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2

10

Výše vlastního kofinancování

1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

 

Kontakt k projektu

  Radka Benešová

 Manažer projektu

 tel.: 389 036 058, mobil: 735 700 538

 E-mail: benesovar@jcu.cz

 www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up