Zápis z jednání 27.2.2002

text/html — 14 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html> 
<head> 
<META HTTP-Equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="wvWare/wvWare version 0.6.7">
<title> 
Z�pis ze zased�n� Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch dne 27
</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">

<!--Section Begins--><br><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Z�pis ze zased�n� Akademick�ho sen�tu </b>
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch 
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
dne 27. �nora 2002
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>P��tomni</b>: viz prezen�n� listina
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Host�</b>: rektor F. St�ele�ek, prorekto�i V. B��ek, L. Grubhoffer a F. Mr�z, d�kan BF JU Z. Brandl, �editel V�RH JU J. Kou�il, L. Korandov�
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Program</b>:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
1. P�edseda sen�tu ozn�mil, �e novou �lenkou studentsk� komory za PF JU je J. Freibergov�.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
2. Ov��ovateli z�pisu a skrut�tory byli jednomysln� zvoleni R. Tich� a M. B�lek.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
3. Sen�t rozhodl o z��zen� �stavu fyzik�ln� biologie (�FB JU) jako samostatn� sou��sti Jiho�esk� univerzity. Hlasov�n�: komora zam�stnanc� (KZ) 11-0-0, komora student� (KS) 9-0-0.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
4. Sen�t projednal a schv�lil Statut �stavu fyzik�ln� biologie JU s n�sleduj�c�mi �pravami:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) �l. 1 odst. (2): nutno upravit cizojazy�n� n�zvy �FB (&quot;Universi<b><u>t</u></b>�t&quot;, ��rky mezi n�zvem univerzity a n�zvem fakulty/�stavu);
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) �l. 1 odst. (6): formulace &quot;bude upravov�na&quot; se m�n� na &quot;<b><u>se upravuje</u></b>&quot;;
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
c) Organiza�n� ��d, �l. 2: ve sch�matu organiza�n� struktury �stavu t�eba doplnit linie od �editele k z�stupci �editele a hlavn�mu ekonomovi.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<u>Hlasov�n�: KZ 10-0-1, KS 8-0-1</u>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
5. Sen�t vzal na v�dom� informaci prorektora B��ka o pr�b�hu prvn�ho kola hodnocen� grantov�ch p�ihl�&scaron;ek Grantov� agentury JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
6. Sen�t projednal ��d celo�ivotn�ho vzd�l�v�n� JU a na n�vrh rektora jej vr�til k p�epracov�n� s t�mito p�ipom�nkami:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) �l. 5 odst. (1): explicitn� vyjmenovat �l�nky Studijn�ho a zku&scaron;ebn�ho ��du JU, kter� se C�V t�kaj� �i, bude-li to vhodn�j&scaron;�, explicitn� vyjmenovat �l�nky, kter� se C�V net�kaj�;
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) �l. 6 odst. (2): nahradit formulaci &quot;60% kreditn�ch bod�&quot; formulac� &quot;<b><u>pod�lu �i po�tu kreditn�ch bod� dle zn�n� platn�ho z�kona</u></b>&quot;. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
7. Sen�t projednal zm�ny a dopln�n� Statutu JU a vr�til je k p�epracov�n� s t�mito p�ipom�nkami:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) �l. 5 odst. (1): text &quot;vnit�n� p�edpis o hospoda�en� JU&quot; nahradit formulac� &quot;<b><u>Pravidla hospoda�en� JU</u></b>&quot;; <font color="Red"></font>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) �l. 27: text &quot;v t�chto v�cech&quot; nahradit formulac� &quot;<b><u>ve v�cech �stavu</u></b>&quot; a opravit ozna�en� p�sm. g-l na <b><u>a-b</u></b>.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
c) P��loha �. 4: do validn�ch n�zv� V�RH JU ve sv�tov�ch jazyc�ch p�idat n�zev univerzity (&quot;<b><u>University of South Bohemia �esk� Bud�jovice</u></b>, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology&quot; apod.).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
8. Sen�t projednal a schv�lil zm�ny Studijn�ho a zku&scaron;ebn�ho ��du JU. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<u>Hlasov�n�: KZ 11-0-0, KS 7-0-1</u>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
9. Sen�t projednal jmenov�n� Ing. J. Kou�ila, PhD., �lenem V�deck� rady JU. Z 19 odevzdan�ch hlas� byly dva neplatn�, 17 hlas� pro (KZ 11, KS 6).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 4.17mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
10. Sen�t jednomysln� zvolil L. Korandovou n�hradnic� z�stupce JU ve studentsk� komo�e Rady vysok�ch &scaron;kol.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
11. R�zn�:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
a) P��&scaron;t� zased�n� sen�tu je p�edb�n� svol�no na �ter� <b><u>12. b�ezna 2002 od 16.00 hod</u></b>., pokud bude n�vrh rozpo�tu JU p�edlo�en sen�tor�m nejpozd�ji dne 5. b�ezna 2002.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
b) N�kolik sen�tor� vyj�d�ilo znepokojen� nad stavem aktualizace webov�ch str�nek AS JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<font color="Black">c) R. Tich� vznesl d</font><font color="Black">otaz na rektora ohledn� po�tu �ivnostensk�ch opr�vn�n�, na jejich� z�klad� m��e JU provozovat dopl�kovou �innost a pravidel hospoda�en� s�v�nosy dopl�kov� �innosti ve vztahu ke konci zda�ovac�ho obdob� (a mo�nosti jednotliv�ho �e&scaron;itele tyto prost�edky vyu��vat i po zdan�n� jako�to n�stroj motivace ke zvy&scaron;ov�n� p��jm� JU). Ot�zky byly zodpov�zeny, detailn� �daje poskytne kvestorka. </font><font color="Red"></font>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<font color="Black">d) M. Novotn� p�edlo�il probl�m zastoupen� vysoko&scaron;kolsk�ch �stav� JU v AS JU. P�edseda sen�tu a rektor vysv�tlili, �e tato reprezentace bude �e&scaron;ena v souvislosti s volbami nov�ho sen�tu koncem roku 2002 v souladu se z�konem podle toho, zda �stav m� akreditovan� vlastn� studijn� program.</font>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Zapsal: J. Zrzav�
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Ov��ili: M. B�lek, R. Tich�<font color="Red"></font>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div>

<!--Section Ends--><!--
<hr>
<address>
<a href="http://wvware.sourceforge.net/"><img
src="wvSmall.gif" height=31 width=47
align=left border=0 alt="wvWare"></a>
<a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img
src="vh40.gif" height=31 width=88
align=right border=0 alt="Valid HTML 4.0!"></a>
Document created with <a href="http://wvware.sourceforge.net/">wvWare/wvWare version 0.6.7</a><br>
</address>
-->
</body>
</html>

Naše fakulty

Více o našich fakultách