Zpráva pro tisk ze 49. zasedání SpR JU - 11.4.2017


Zpráva pro tisk ze 49. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 11. dubna 2017 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 49. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň posledním zasedáním stávajícího předsednictva Správní rady JU, jemuž v dubnu 2017 končí jeho dvouleté funkční období. Zasedání se zúčastnilo devět z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní rada JU usnášeníschopná.

Mezi 48. a 49. řádným zasedáním Správní rady JU došlo k personální změně ve složení Správní rady JU. Dne 23. prosince 2016 zaniklo dle zákona členství ve Správní radě JU panu Ing. Vl. Jandíkovi, dlouholetému předsedovi a místopředsedovi Správní rady JU. Na návrh rektora JU byl s účinností od 15. února 2017 jmenován novým členem Správní rady JU pan PhDr. et Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala a schválila návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2017 na jednotlivé součásti JU. Tento návrh byl postoupen Správní radě JU Akademickým senátem JU, který návrh v uvedené podobě schválil dne 4. dubna 2017.

Správní rada JU projednala v souladu s výzvou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ing. R. Plagy, Ph.D., naplnění Institucionálního plánu JU za rok 2016 (dále jen „IP 2016“). V této souvislosti přijala Správní rada JU stanovisko, ve kterém konstatovala, že Jihočeská univerzita při přípravě i realizaci IP 2016 postupovala maximálně transparentně a plně v souladu s Dlouhodobým záměrem JU pro roky 2016 – 2020 a jeho Aktualizací pro rok 2016 a pravidly Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2016. Dále bylo konstatováno, že Jihočeská univerzita v rámci IP 2016 naplnila většinu stanovených indikátorů/ukazatelů výkonu a že v průběhu realizace jednotlivých projektů IP 2016 nebyla překročena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků.

Správní rada JU projednala a schválila žádost o snížení výše indikátoru 1.2.I „Zvýšení výnosů ze smluvního/kontrahovaného výzkumu, vývoje a inovací (spolupráce s praxí) a prodeje licencí k duševnímu vlastnictví na celkových výnosech“ v rámci Institucionálního plánu JU pro roky 2016–2018, a to z původně plánované hodnoty 14 mil. Kč na 4,5 mil. Kč. Uvedený indikátor se snižuje pro roky 2017 a 2018. 

Správní rada JU dále vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., celkem devět níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  1. Předchozí písemný souhlas č. 413 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU statutárnímu městu České Budějovice – pozemek p.č. 2178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2 v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2.
  2. Předchozí písemný souhlas č. 414 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU panu Jiřímu Zdeňkovi – pozemek p.č. 1306/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2.
  3. Předchozí písemný souhlas č. 415 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 1297/3 ostatní plocha – jiná plocha a p.č. 1297/4 ostatní plocha – jiná plocha v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2, po realizaci stavby „ČB, Na Zlaté stoce, BD, p. Šnorek, příp. NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  4. Předchozí písemný souhlas č. 416 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 4725/8 ostatní plocha – dráha v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 3, po realizaci stavby „ČB – MŠ, A. Trägera 44, kabel NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  5. Předchozí písemný souhlas č. 417 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 1299/9 ostatní plocha – zeleň, p.č. 1299/10 ostatní plocha – zeleň, 1296/22 ostatní plocha – manipulační plocha, p.č. 1299/6 ostatní plocha – ost. komunikace, p.č. 1299/11 ostatní plocha – zeleň, p.č. 1299/1  ostatní plocha – zeleň, p.č. 1298 ostatní plocha – ost. komunikace, 1297/1 ostatní plocha – jiná plocha, p.č. 1296/1 ostatní plocha – manipulační plocha, p.č. 1299/4 ostatní plocha – zeleň, p.č. 1295/1 zastavěná plocha, p.č. 1296/2 zastavěná plocha, p.č. 1296/8 zastavěná plocha, p.č. 1302 zastavěná plocha a p.č. 1303 zastavěná plocha v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2, po realizaci stavby „Rek. NTL na STL ČB, areál JČU – II. etapa“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  6. Předchozí písemný souhlas č. 418 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 1927/2 ostatní plocha – jiná plocha v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2, po realizaci stavby „Rek. NTL na STL ČB, Šípková, U Stromovky“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  7. Předchozí písemný souhlas č. 419 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 1606/7 ostatní plocha – sportoviště, p.č. 1606/6 ostatní plocha – sportoviště, p.č. 1606/2 ostatní plocha – sportoviště a p.č. 1620/1 ostatní plocha – ost. komunikace v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2, v rámci realizace stavby „České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je statutární město České Budějovice.
  8. Předchozí písemný souhlas č. 420 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU na pozemcích – p.č. 1739/1 ostatní plocha – ost. komunikace a p.č. 390/1 zahrada v obci a katastrálním území Vodňany, pro realizaci přípojky elektro NN v rámci stavby „RAS systém na genetickém rybářském centru ve Vodňanech“. Budoucím povinným z věcného břemene je město Vodňany.
  9. Předchozí písemný souhlas č. 421 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky výkupu nemovitého majetku do vlastnictví JU od pana Ing. Josefa Marka a paní Marie Chalupské – pozemek p.č. 1296/16 ostatní plocha – manipulační plocha v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2.


Správní rada JU dále projednala a schválila záměr způsobu realizace prodeje bývalého rekreačního a výukového střediska Pedagogické fakulty JU „Tejmlov“, tedy prodej formou výběrového řízení za nejvyšší nabídkovou cenu plus náklady spojené s prodejem s tím, že minimální výše nabídnuté ceny bude činit 8 mil. Kč a prodej bude realizován prostřednictvím Rektorátu JU.

Správní rada JU projednala a schválila záměr pořízení přístrojového vybavení nad 20 mil. Kč v rámci projektu Dr. Romana Tůmy „Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441. V rámci projektu by mělo být pořízeno přístrojové vybavení nad 20 mil. Kč, a to konkrétně přímý detektor elektronů a hmotnostní spektrometr.

Správní rada JU projednala záměr JU rozdělit právo k domu a pozemku - č.p. 588 na st.p.č. 1377/1 v KÚ České Budějovice 2 - na vlastnické právo k jednotkám a následný prodej nově vzniklých patnácti bytových jednotek včetně podílů na společných částech budovy a pozemku p.č. 1377/1. Správní rada JU po seznámení s předložením záměrem zatím nevydala žádné stanovisko, ale pověřila kvestorku JU Ing. H. Kropáčkovou dopracováním uvedeného záměru.

Správní rada JU projednala a neschválila návrh na uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU společnosti cz Immo s.r.o. – část pozemku p.č. 1297/1 ostatní plocha nově oddělená geometrickým plánem jako p.č. 1297/14 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 214 m2 v obci České Budějovice, katastrálním území České Budějovice 2.

Správní rada JU rovněž projednala a nechválila záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s.p. – pozemky p.č. 1183/7 ostatní plocha o výměře 155 m2 a p.č. 1183/9 ostatní plocha o výměře 46 m2 v obci České Budějovice, katastrálním území KÚ České Budějovice 3.

 

V Českých Budějovicích dne 18. 4. 2017

 

Ing. Jan Kubeš v. r.
předseda Správní rady JU