Zpráva pro tisk ze 43. zasedání SpR JU - 30.4.2014

 

Zpráva pro tisk ze 43. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve středu 30. dubna 2014 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 43. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním řádným zasedáním Správní rady JU v roce 2014.

SpR JU projednala v souladu s výzvou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naplnění Institucionálního rozvojového plánu JU za rok 2013 (dále jen „IRP 2013“). V této souvislosti přijala SpR JU stanovisko, ve kterém konstatovala, že Jihočeská univerzita při přípravě i realizaci IRP 2013 postupovala maximálně transparentně a plně v souladu s Dlouhodobým záměrem JU pro roky 2011 – 2015 a jeho Aktualizací pro rok 2013 a pravidly Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013. Dále bylo konstatováno, že Jihočeská univerzita v rámci IRP 2013 naplnila stanovené indikátory/ukazatele výkonu a že v průběhu realizace jednotlivých projektů IRP 2013 nebyla překročena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků.

V návaznosti na diskusi o dalším směřování Jihočeské univerzity a hlavních oblastech jejího rozvoje zadala Správní rada JU rektorovi JU prof. L. Grubhofferovi v souladu s § 15 odst. 3 zákona o vysokých školách následující úkol:

 • zmapovat využití přístrojového vybavení na jednotlivých součástech Jihočeské univerzity s výhledem využití strojového času těchto přístrojů pro smluvní výzkum a smluvní analýzy pro komerční sféru.


  Zároveň bylo konstatováno, že úkol, který Správní rada JU předala rektorovi JU prof. L. Grubhofferovi před dvěma lety, tedy zahájit práce na přípravě projektu vzdělávání ve vybraných technických oborech bakalářského studia na JU, byl úspěšně splněn. V dubnu 2014 byl akreditován čtyřletý bakalářský technický obor Mechatronika. Tento obor bude uskutečňován společně s Fakultou strojní Českého vysokého učení technického v Praze a společností Robert Bosch. Mimořádné přijímací řízení do tohoto oboru, který vznikl v reakci na konkrétní požadavky průmyslových podniků z jihočeského regionu, bude realizováno v září tohoto roku.

  Správní rada JU také v souladu s § 15 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., vydala celkem 11 níže uvedených předchozích písemných souhlasů:

  1. Předchozí písemný souhlas č. 359 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity společnosti SORETA Group, a.s. - pozemek parc.č. 1905/8, jehož součástí je stavba č.p. 2904, a pozemek parc.č. 1905/7 v KÚ Tábor.
  2. Předchozí písemný souhlas č. 360 k uzavření smlouvy kupní upravující podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity manželům Schneedorferovým, manželům Markovovým a statutárnímu městu České Budějovice - pozemek p.č. 2432/4 v KÚ České Budějovice 6.
  3. Předchozí písemný souhlas č. 361 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 1927/2 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „Elektrická přípojka k p.č. 1927/17 – připojení garáže na el. rozvodnou soustavu“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je Bc. Michal Kušnierik.
  4. Předchozí písemný souhlas č. 362 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 3325/4 v KÚ Zliv u Českých Budějovic pro stavbu „Diagnostika jedoucích železničních vozidel - Č. Budějovice - Zliv a Č. Budějovice - Nemanice“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  5. Předchozí písemný souhlas č. 363 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 2061/13 a 1289/2 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „Koridor linky č. 3, Etapa II, Křižovatka Branišovská – J. Opletala; SO 162 Světelné signalizační zařízení“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je statutární město České Budějovice.
  6. Předchozí písemný souhlas č. 364 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 188 v KÚ České Budějovice 4 pro stavbu „VPI Přel. II/156 a II/157 v Č. B. 1.et.“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost Telefónica Czech Republic, a.s.
  7. Předchozí písemný souhlas č. 365 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 963 a 965 v KÚ České Budějovice 2 pro stavbu „ČB, Husova tř. 458/102, JČU, kab. NN“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  8. Předchozí písemný souhlas č. 366 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 4725/9 a 1121/1 v KÚ České Budějovice 3 pro stavbu „Rozšíření sítě ČDT – České Budějovice“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost ČD - Telematika, a.s.
  9. Předchozí písemný souhlas č. 367 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 344/3 a st.p.č. 1067 v KÚ Vodňany pro stavbu „Vodňany – Zátiší, VÚRH: TS, NN přip. TS, kab.“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  10. Předchozí písemný souhlas č. 368 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity - p.č. 344/3 v KÚ Vodňany pro účely zřízení a provozování plynovodu vybudovaného v rámci stavby „00150000167 Příp. NTL Vodňany P344/3,106“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s.
  11. Předchozí písemný souhlas č. 369 k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Jihočeské univerzity na pozemku - p.č. 1984/4 v KÚ České Budějovice 2 pro účely zřízení a provozování vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích“. Povinným z věcného břemene je Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

   

  V Českých Budějovicích dne 6. 5. 2014

  Ing. Jan Kubeš v. r.
  předseda Správní rady JU