Zpráva pro tisk z 36. zasedání SpR JU - 19.5.2011

 

Zpráva pro tisk z 36. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 19. května 2011 se v zasedací místnosti rektorátu JU v novém objektu Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo 36. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním zasedáním, kterého se zúčastnila nová rektorka JU prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. (jmenována s účinností od 1. března 2011).

Od posledního řádného zasedání Správní rady JU (10. února 2011) došlo ke změnám v personálním složení Správní rady JU. Dne 7. března 2011 skončilo šestileté funkční období ve Správní radě JU Mgr. Vlastě Bohdalové, Ing. Janu Kubešovi a Ing. Václavu Pauchovi, a dne 15. března 2011 Ing. Václavu Hankemu, CSc., Ing. Janu Hůdovi, Ph.D., Ing. Vladimíru Jandíkovi a Ing. Františku Štanglovi. Na návrh rektorky JU prof. M. Hrabánkové byl na místo uvolněné po Mgr. Vlastě Bohdalové jmenován s účinností od 20. dubna 2011 Ing. Daniel Beneš, MBA, výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti ČEZ, a.s. Na místo uvolněné po Ing. Václavu Hankem, CSc., byl ke stejnému datu jmenován Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S účinností od 20. dubna 2011 byli do dalších funkčních období ve Správní radě JU jmenováni také Ing. Jan Kubeš, Ing. Václav Pauch, Ing. Jan Hůda, Ph.D., Ing. Vladimír Jandík a Ing. František Štangl.

Podle § 14 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb., a podle Statutu Správní rady JU čl. 3, proběhla na 36. zasedání Správní rady JU volba nového předsednictva na dvouleté funkční období. V tajné volbě byl předsedou Správní rady JU s účinností od 19. května 2011 zvolen Ing. Vladimír Jandík; místopředsedy byli zvoleni Ing. František Štangl a JUDr. Petr Dušek. Rektorka JU prof. Magdalena Hrabánková v této souvislosti poděkovala bývalému předsednictvu SpR JU i všem ostatním členům SpR JU za jejich v práci v uplynulém období a vyjádřila přesvědčení, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i s novým předsednictvem SpR JU, které se ujímá své funkce s účinností od 19. května 2011.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2010, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2010 a Rozpočet JU v roce 2011. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorkou JU prof. M. Hrabánkovou informováni o vývoji postavení Jihočeské univerzity v oblasti výzkumu a vývoje mezi ostatními veřejnými vysokými školami v ČR, o hlavních silných i slabých stránkách JU a o prioritách rozvoje JU v dalších letech. Pozornost byla věnována rovněž problematice zajišťování a hodnocení kvality činností realizovaných na univerzitě, aktuálnímu zapojení Jihočeské univerzity do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj přírodovědných a společenskovědních oborů, spolupráci Jihočeské univerzity se zahraničními partnery s důrazem na přípravu a uskutečňování společných studijních programů. Diskutovány byly rovněž otázky přeshraniční spolupráce zejména s univerzitami v Linci a Pasově. Kvestorka JU Ing. H. Kropáčková dále členy Správní rady JU informovala o výsledcích hospodaření JU v roce 2010 (26,8 mil. Kč po zdanění) a o nejvýznamnějších změnách v oblasti poskytování a užití dotační podpory výzkumu a vývoje v důsledku novelizace zákona č. 130/2002 Sb. (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a navazujících ustanoveních novelizovaného zákona o vysokých školách. Diskutovány byly rovněž zkušenosti Jihočeské univerzity s přechodem na centrální zpracování obslužných ekonomických agend. Ing. H. Kropáčková dále informovala o hlavních položkách rozpočtu Jihočeské univerzity pro rok 2011 (je plánován kladný výsledek hospodaření) a o realizaci hlavních infrastrukturních projektů univerzity v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 2 – projekt „Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz – CENAKVA“, prioritní osa 4 – projekty „Rozvoj Přírodovědecké fakulty JU“ a „Rozvoj Zemědělské fakulty JU a Fakulty rybářství a ochrany vod JU“).

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 283 – 290, kterými byly schváleny jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 283), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 284) a šest návrhů na prodej nemovitého majetku Jihočeské univerzity (č. 285 – 290).

V Českých Budějovicích dne 23. 5. 2011

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU