Zpráva pro tisk z 34. zasedání SpR JU - 30.9.2010

 

Zpráva pro tisk z 34. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 30. září 2010 se v zasedací místnosti rektorátu JU v novém objektu Filozofické fakulty a rektorátu JU uskutečnilo 34. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním v roce 2010. Jednání se zúčastnili také dva noví členové Správní rady JU -paní Ing. Ivana Popelová, bývalá 1. náměstkyně primátora statutárního města České Budějovice, a pan Ing. Pavel Fantyš, ředitel Finančního ředitelství v Českých Budějovicích. Paní Ing. Ivana Popelová, která byla novou členkou Správní rady JU jmenována již k 19. 1. 2010, nahradila ve funkci dlouholetého člena Správní rady JU pana Ing. J. Chmela, kterému k 9. 12. 2009 skočilo šestileté funkční období ve Správní radě JU. Pan Ing. P. Fantyš byl jmenován novým členem Správní rady JU s účinností od 31. 8. 2010 a nahradil ve funkci pana doc. Ing. Zd. Žemličku, CSc., který na své členství ve Správní radě JU rezignoval k 30. 8. 2010, resp. k tomuto datu ministr školství, mládeže a tělovýchovy rezignaci přijal.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Dlouhodobý záměr JU na období 2011 - 2015 a Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2011. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorem JU informováni o průběhu příprav, projednávání i schvalování těchto materiálů na jednotlivých grémiích JU. Dlouhodobý záměr JU na období 2011 - 2015 je členěn do několika částí. Úvodní část má poskytnout informace o výchozí situaci JU v hlavních oblastech činnosti univerzity, následuje SWOT analýza, v rámci které byly definovány hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, na které pak JU reaguje stanovením příslušných priorit, které mají za cíl rozvíjet silné stránky a využívat nabízející se příležitosti a potlačovat slabé stránky a reagovat na případné hrozby. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2011 pak obsahuje podrobnější popis jednotlivých priorit i cílů, o jejichž dosažení JU v rámci daných priorit usiluje. O realizaci některých z uvedených priorit bude JU usilovat s podporou rozvojových programů MŠMT. Příprava Dlouhodobého záměru JU na období 2011 - 2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2011 byla realizována v gesci prorektora pro rozvoj JU prof. RNDr. P. Tlustého, CSc.

Rektor JU dále členy Správní rady JU informoval, že Akademický senát JU vyhlásil dne 29. září 2010 volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity na období 2011 – 2015. Podle schváleného harmonogramu by představení kandidátů na funkci rektora mělo proběhnout 3. listopadu 2010 na setkání akademické obce JU, samotná volba kandidáta na funkci rektora by pak proběhla 9. listopadu 2010. Po jmenování prezidentem ČR by se nový rektor ujal své funkce k 1. březnu 2011. Funkční období rektora je čtyřleté. Rektor JU také informoval, že kromě volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity proběhnou také volby děkana Filozofické, Přírodovědecké a Zdravotně sociální fakulty JU. V nedávné době proběhla také volba děkana Pedagogické fakulty JU; novým děkanem byl zvolen pan Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 264 - 275, kterými byly schváleny jeden návrh na přistoupení Jihočeské univerzity do zájmového sdružení právnických osob (č. 264), čtyři návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 265 - 268), dva návrhy na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 269 a 275), tři návrhy prodej nemovitého majetku Jihočeské univerzity (č. 270 - 272), jeden návrh na bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity převodem od Pozemkového fondu ČR (č. 273) a jeden návrh na úplatné nabytí majetku do vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 274).

V Českých Budějovicích dne 5. 10. 2010

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU