Zpráva pro tisk z 33. zasedání SpR JU - 29.4.2010

 


Zpráva pro tisk z 33. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Ve čtvrtek 29. dubna 2010 se v zasedací místnosti rektorátu JU v novém objektu Filozofické fakulty a rektorátu JU uskutečnilo 33. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním řádným zasedáním v roce 2010. Od posledního řádného zasedání Správní rady JU (8. října 2009) došlo ke změnám v personálním složení SpR JU. Dne 9. prosince 2009 skončilo šestileté funkční období ve SpR JU Ing. J. Chmelovi. Na návrh rektora JU prof. V. Bůžka byla za Ing. J. Chmela jmenována s účinností od 19. ledna 2010 novou členkou SpR JU Ing. Ivana Popelová, 1. náměstkyně primátora statutárního města České Budějovice. Dne 16. ledna 2010 dále skončilo první funkční období ve SpR JU Mgr. Ing. Miroslavu Šimkovi, který byl na návrh rektora JU prof. V. Bůžka jmenován do druhého funkčního období, a to s účinností od 19. ledna 2010.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2009, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2009 a Rozpočet JU v roce 2010. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorem JU informováni o plánovaném vývoji počtu studentů JU v dalších letech, o činnosti nově zřízené (od 1. září 2009) Fakulty rybářství a ochrany vod JU, o vývoji postavení Jihočeské univerzity v oblasti výzkumu a vývoje mezi ostatními veřejnými vysokými školami v ČR, o hlavních silných i slabých stránkách JU, o prioritách rozvoje JU v dalších letech, o hlavních projektech připravovaných JU do operačních programů (zejména OP VaVpI) a o dokončení nejvýznamnější investiční akce v historii JU - výstavby nových objektů Filozofické fakulty a rektorátu JU a Akademické knihovny JU v kampusu JU ve Čtyřech Dvorech. Kvestorka JU Ing. H. Kropáčková dále členy SpR JU informovala o výsledcích hospodaření JU v roce 2009 (JU hospodařila se ziskem více než 33 mil. Kč), o plánovaném rozdělení výsledku hospodaření v roce 2009 do jednotlivých fondů a o rozpočtu JU pro rok 2010, do jehož přípravy se promítla nejen zhoršující se situace ve financování vysokých škol (pokles příspěvku na vzdělávací činnost), ale také změny podmínek pro poskytování a užití některých dotací v návaznosti na novelu zákona č. 130/2002 Sb. (o podpoře výzkumu a vývoje).

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 249 - 263, kterými bylo schváleno pět návrhů na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 249 – 253), šest návrhů na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích, příp. v objektech ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 254 – 259), dva návrhy na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 260 a č. 261) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 262). Správní rada JU rovněž vydala předchozí písemný souhlas č. 263, kterým bylo schváleno přistoupení Jihočeské univerzity do zájmového sdružení právnických osob „Chutná hezky. Jihočesky“.

Správní rada JU rovněž projednala a schválila záměr JU na přistoupení do zájmového sdružení právnických osob „Rybnikářské dědictví“ a záměr JU na prodej nepotřebného majetku - školní budovy č.p. 2014 s pozemkem stavební parcely katastru nemovitostí č. 4680 o výměře 303 m2 a parcely č. 4681 (ostatní plocha) o výměře 303 m2.

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2010

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU