Zpráva pro tisk z 30. zasedání SpR JU - 30.9.2008

 


Zpráva pro tisk z 30. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 30. září 2008 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo 30. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň třetím řádným zasedáním v roce 2008. Mezi 29. a 30. zasedáním Správní rady JU bylo vyhlášeno jedno elektronické hlasování o předložených materiálech, a to v červnu 2008. Výsledkem tohoto elektronického hlasování bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 184 - 191, kterými byly schváleny tři návrhy na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou  (č. 184, 186 a 191), čtyři návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za současného uzavření rezervační smlouvy s vlastníky garáží v kampusu JU ve Čtyřech Dvorech (č. 187 – 190) a jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku Jihočeské univerzity (č. 185).

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorem JU prof. V. Bůžkem a prorektorem JU pro rozvoj prof. P. Tlustým informováni o prioritách rozvoje JU v roce 2009. Mezi prioritní patří zejména oblast rozvoje přístrojového vybavení, moderních technologií a materiálně technické základny v souvislosti s výstavbou pavilonu Filozofické fakulty JU s rektorátem a pavilonu univerzitní knihovny v kampusu JU. Důraz je kladen rovněž na oblast internacionalizace a podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků VŠ, na odstraňování slabých stránek JU a na podporu talentovaných studentů a absolventů JU. V neposlední řadě se JU v Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009 zaměřila také na definování priorit rozvoje v oblasti vzdělávací činnosti a celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Kvestorka JU informovala členy Správní rady JU o věcném záměru přípravy projektu „Rozvoj JVTP – etapa IIA,B“ a součinnosti JU při přípravě i realizaci tohoto projektu. Jedna část II. etapy JVTP bude umístěna v rámci kampusu JU při stávající I. etapě JVTP (lokalita A) a druhá část v lokalitě „Hůry“ (lokalita B). Pro JU je důležitá zejména lokalita A, kde je zamýšlen případný prodej pozemku, který je v současné době v majetku JU. V sousedství tohoto pozemku se nachází stávající inkubátor. Správní rada JU vzala předložené informace na vědomí a vyjádřila souhlas a podporu krokům, které JU v souvislosti s koncipováním projektu „Rozvoj JVTP – etapa IIA, B“ realizuje a zamýšlí realizovat.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 192 - 203, kterými byly schváleny čtyři návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za současného uzavření rezervační smlouvy s vlastníky garáží v kampusu JU ve Čtyřech Dvorech (č. 192 – 194 a 202), dva návrhy na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 195 a 196), jeden návrh na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou (č. 197), jeden návrh na směnu pozemků (č. 198), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 199), dva návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 200 a 203) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku Jihočeské univerzity (č. 201).

V Českých Budějovicích dne 2. 10. 2008

JUDr. Petr Dušek v.r.
předseda Správní rady JU