Zpráva pro tisk z 29. zasedání SpR JU - 6.5.2008


Zpráva pro tisk z 29. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 6. května 2008 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 29. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním v roce 2008.

SpR JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU v roce 2007, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2007 a Rozpočet JU v roce 2008. Přítomní členové Správní rady JU byli dále rektorem JU informováni o procesu přestavby vnitřní struktury Jihočeské univerzity (s účinností od 1. ledna 2007 byla zřízena Ekonomická fakulta JU, s účinností od 1. srpna 2007 došlo k transformaci Biologické fakulty JU na Přírodovědeckou fakultu JU) a o prioritách Jihočeské univerzity při koncipování nových studijních programů (přeshraniční studijní programy, programy celoživotního vzdělávání, programy reagující na požadavky trhu práce). Rektor JU dále informoval o vývoji postavení Jihočeské univerzity v oblasti výzkumu a vývoje mezi ostatními veřejnými vysokými školami v ČR. Na počátku roku 2008 bylo Radou vlády pro VaV a Radou vysokých škol ČR zveřejněno hodnocení vysokých škol podle jednotlivých kritérií hodnocení VaV za rok 2007 - Jihočeská univerzita se v rámci veřejných vysokých škol umístila na celkovém osmém místě (v některých kritériích na šestém a dokonce i třetím místě), což je možné považovat za velmi dobrý úspěch. Dále byly podány také informace o právě dokončené první etapě koncipování projektu Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice (JVTP) a postupu výstavby pavilonů Filozofické fakulty JU s rektorátem a univerzitní knihovny v kampusu JU ve Čtyřech Dvorech. Nové pavilony by měly začít sloužit studentům a akademickým pracovníkům JU od října 2009. Rektor JU dále upozornil, že trvajícím úkolem JU je snaha o zlepšení kvalifikační a věkové struktury akademických pracovníků JU. Zejména v kategorii profesor je průměrný věk na některých součástech JU povážlivě vysoký.

Kvestorka JU Ing. H. Kropáčková informovala členy SpR JU, že v roce 2007 dosáhla Jihočeská univerzita velmi solidního výsledku hospodaření ve výši přes 24 mil. Kč, což je nejlepší výsledek za poslední roky. Navíc bylo cca 28 mil. Kč převedeno do fondu provozních prostředků. Vzhledem k tomu, že má Jihočeská univerzita trvalý nedostatek investičních prostředků pro realizaci univerzitních investičních záměrů, byla převážná část výsledku hospodaření navržena k přidělení do fondu reprodukce investičního majetku. S účinností od 1. září 2007 došlo rovněž k valorizaci mzdových tarifů. Mzdová tabulka byla zvýšena v průměru o 7 %, podobný nárůst je navrhován také v roce 2008.

Kvestorka JU Ing. H. Kropáčková dále informovala členy SpR JU o rozpočtu JU na rok 2008. V rozpočtu na rok 2008 plánuje JU dosáhnout určitých úspor, tyto úspory budou převedeny do příslušných fondů a posléze budou transformovány zejména na investiční prostředky, které budou využity při plánovaných modernizacích, rekonstrukcích a výstavbách v areálu kampusu JU. V roce 2008 předpokládá JU kladný výsledek hospodaření ve výši cca 8 mil. Kč, vše samozřejmě vychází ze skutečností známých v době sestavování rozpočtu.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 177 – 183, kterými byly schváleny jeden návrh na uzavření smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví s dohodou o reálném vypořádání nemovitostí a směnné smlouvy, dva návrhy na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity, tři návrhy na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a jedné smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemcích Jihočeské univerzity.

V Českých Budějovicích dne 12. 5. 2008

JUDr. Petr Dušek v.r.
předseda Správní rady JU