Zpráva pro tisk z 28. zasedání SpR JU - 19.2.2008


Zpráva pro tisk z 28. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 19. února 2008 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v přízemí budovy Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 28. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním řádným zasedáním v roce 2008. Mezi 27. a 28. zasedáním Správní rady JU byla dále vyhlášena dvě elektronická hlasování o předložených materiálech, a to v říjnu a prosinci 2007.

Výsledkem elektronického hlasování vyhlášeného v říjnu 2007 bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 161 – 164, kterými byly schváleny jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 161), jeden návrh na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 162) a dva návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 163 – 164).

Výsledkem elektronického hlasování vyhlášeného v prosinci 2007 bylo vydání předchozích písemných souhlasů č. 165 – 171, kterými byly schváleny dva návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity (č. 165 – 166), dva návrhy na prodej pozemků ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 167 – 168), dva návrhy na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou (č. 169 – 170) a jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě upravující podmínky prodeje pozemku ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 171).

Správní rada JU byla na svém 28. řádném zasedání dále informována o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby budov filozofické fakulty s rektorátem JU a univerzitní knihovny. Jedná se o stěžejní investiční akci JU posledních let. Původní záměr byl vybudovat nejen pavilon filozofické fakulty s rektorátem JU a pavilon univerzitní knihovny, ale také novou aulu. Z důvodu omezených finančních prostředků se zatím nová aula budovat nebude. Z důvodu omezených finančních prostředků rovněž nebude realizován původní záměr vybudovat pod pavilonem filozofické fakulty s rektorátem JU podzemní parkoviště a parkování tak bude zatím řešeno prostřednictvím parkovacích stání před tímto pavilonem. Snahou JU je, aby oba pavilony byly dokončeny a předány k užívání v polovině roku 2009 tak, aby akademický rok 2009/2010 byl zahájen již v nových prostorách.

Členové Správní rady JU byli dále seznámeni s urbanistickou studií kampusu JU, která byla vypracována projekční a inženýrskou kanceláří A+U DESIGN spol.s r.o. Ve studii byly zohledněny budoucí možné rozvojové záměry všech součástí JU, které se nachází v kampusu JU ve Čtyřech Dvorech, tedy přírodovědecké, zemědělské a ekonomické fakulty JU. Tyto záměry mohou být realizovány v případě, že budou k dispozici odpovídající finanční prostředky. Studie samozřejmě také zohledňuje již realizované nebo plánované investiční akce, jako je výstavba vědeckotechnického parku České Budějovice a dále výstavba budov filozofické fakulty s rektorátem JU, univerzitní knihovny a auly.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 172 - 176, kterými byly schváleny jeden návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku Jihočeské univerzity (č. 172), jeden návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Jihočeské univerzity (č. 173), jeden návrh na úplatné nabytí majetku Jihočeskou univerzitou (č. 174), jeden návrh na darování souboru nemovitého majetku Jihočeské univerzity do majetku Jihočeského kraje (č. 175) a jeden návrh na prodej majetku ve vlastnictví Jihočeské  univerzity (č. 176).

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2008

JUDr. Petr Dušek v.r.
předseda Správní rady JU