Zpráva pro tisk z 26. zasedání SpR JU - 24.4.2007


Zpráva pro tisk z 26. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 24. dubna 2007 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 26. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň prvním zasedáním v roce 2007.

Zasedání se zúčastnil také nový člen Správní rady JU, kterým byl s účinností od 16. února 2007 jmenován MUDr. Břetislav Shon, generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Shon zároveň vystřídal ve funkci dlouholetého člena Správní rady JU Ing. Zdeňka Daňhu, který se v uplynulých šesti letech výrazným způsobem podílel na rozvoji Jihočeské univerzity.

Správní rada JU na svém 26. zasedání také zvolila na základě tajné volby své nové předsednictvo - předsedou Správní rady JU byl s účinností od 29. dubna 2007 zvolen JUDr. Petr Dušek; místopředsedy byli zvoleni Ing. Vladimír Jandík a doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. Rektor JU prof. V. Bůžek v této souvislosti poděkoval odstupujícímu předsednictvu Správní rady JU za jeho práci v uplynulém funkčním období.

SpR JU dále projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU v roce 2006, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2006 a Rozpočet JU v roce 2007. Přítomní členové Správní rady JU byli dále rektorem JU informováni o narůstajícím zájmu o studium na Jihočeské univerzitě, o vývoji postavení Jihočeské univerzity v oblasti výzkumu a vývoje mezi ostatními veřejnými vysokými školami v ČR, o výstavbě startovacích bytů pro mladé perspektivné akademické pracovníky JU a o připravované výstavbě nového pavilonu Filozofické fakulty a Rektorátu JU.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 145 – 149, kterými byly schváleny návrhy na uzavření dvou smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen na pozemcích JU, uzavření jedné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku JU, uzavření jedné smlouvy o budoucí kupní smlouvě upravující podmínky prodeje části pozemku ve vlastnictví JU a také vydání souhlasu s novým uspořádáním pozemků v obvodu komplexní pozemkové úpravy v obci a katastrálním území Roudné.

V Českých Budějovicích dne 26. 4. 2007

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU