Zpráva pro tisk z 23. zasedání SpR JU - 17.10.2005


Zpráva pro tisk z 23. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V pondělí 17. října 2005 se v zasedací místnosti rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 23. zasedání Správní rady JU, které bylo prvním zasedáním v novém akademickém roce 2005/2006.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. projednala Dlouhodobý záměr JU na období 2006 – 2010 a vyjádřila podporu nastíněným prioritám rozvoje JU. Rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. v informoval o nejdůležitějších úkolech JU v oblasti vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti v nadcházejících letech. Mezi tyto klíčové úkoly JU patří zejména:

  • zahájení činnosti Filozofické fakulty JU a příprava akreditace nových oborů pěstovaných na této fakultě,
  • příprava akreditačních podkladů ke zřízení ekonomicky zaměřené fakulty,
  • optimalizace struktury a pojetí technologických oborů na Zemědělské fakultě JU a její transformace,
  • diskuse o možnostech vzniku případné přírodovědně zaměřené fakulty,
  • pokračování v přípravě strukturovaného studia učitelství,
  • rozvoj kvalifikační struktury akademických pracovníků JU,
  • rozvoj tzv. „tvrdé vědy“, ale i rozumně pojatého aplikovaného výzkumu,
  • rozvoj celoživotního vzdělávání,
  • zlepšení jazyková vybavenosti posluchačů i akademických pracovníků JU,
  • realizace významných investičních akcí JU.


V oblasti investičního rozvoje patří mezi nejvýznamnější stavební akce JU v příštích pěti letech zejména výstavba pavilonu pro Filozofickou fakultu JU, výstavba univerzitní knihovny s rektorátem a dále výstavba auly o kapacitě 300 míst. Zamýšlená výstavba je situována do univerzitního kampusu v lokalitě Čtyři Dvory v Českých Budějovicích.

SpR JU dále v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 91 – 97, kterými byly schváleny čtyři návrhy na uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch JU, dva návrhy na prodej nemovitého majetku JU, který je pro další rozvoj JU nadále neupotřebitelný a jeden návrh na vydání souhlasného prohlášení k uznání vlastnictví majetku nedopatřením převedeného v minulých letech na JU.

V Českých Budějovicích dne 19. 10. 2005

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU