Zpráva pro tisk z 35. zasedání SpR JU - 10.2.2011

 

Zpráva pro tisk z 35. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 10. února 2011 se v zasedací místnosti rektorátu JU v novém objektu Filozofické fakulty a rektorátu JU uskutečnilo 35. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň posledním zasedáním, kterého se zúčastnil rektor JU prof. V. Bůžek, kterému k 28. únoru 2011 končí druhé funkční období. S účinností od 1. března 2011 je novou rektorkou Jihočeské univerzity jmenována prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.

Rektor JU prof. V. Bůžek představil členům SpR JU Bilanční zprávu o rozvoji Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za období březen 2004 - únor 2011. Tento materiál není závazný, jeho sestavení neukládá Jihočeské univerzitě MŠMT ani zákon, materiál tedy nemusí být schvalován jednotlivými grémii, jeho obsahová i formální podoba vychází čistě z potřeb vedení Jihočeské univerzity uzavřít uplynulé sedmileté období a upozornit na nejdůležitější oblasti rozvoje Jihočeské univerzity a na dosažené výsledky v těchto jednotlivých oblastech. S nejdůležitějšími oblastmi rozvoje Jihočeské univerzity, které jsou blíže specifikovány v Bilanční zprávě, seznámil rektor JU prof. V. Bůžek členy SpR JU prostřednictvím prezentace poskytující detailnější informace zejména o dvou základních pilířích činnosti univerzity, tedy o oblasti studia a oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V prezentaci byl důraz kladen nejen na prostý popis dosažených výsledků za sedmileté období, ale také na srovnání těchto výsledků s ostatními veřejnými vysokými školami v České republice. Z tohoto srovnání je vidět, že Jihočeská univerzita zaujímá v rámci veřejných vysokých škol velmi dobré postavení a stabilně se pohybuje kolem sedmého (pátého až devátého) místa, mezi univerzitami vzniklými po roce 1989 zaujímá Jihočeská univerzita dokonce jedno z předních míst. V rámci prezentace byly podány informace také o investičním rozvoji Jihočeské univerzity v uplynulém období, o zapojení univerzity do projektů z evropských a národních fondů a o mimořádné úspěšnosti Jihočeské univerzity v těchto projektech. Bližší informace byly podány také o zahraniční spolupráci Jihočeské univerzity, o vývoji mobilit studentů a akademických pracovníků, o rozpočtu Jihočeské univerzity, o vývoji počtu zaměstnanců, kvalifikační struktury a o vývoji mezd. Členové SpR JU byli rovněž informováni o hlavních závěrech z projednávání Dlouhodobého záměru JU na období 2011 - 2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2011, které se za účasti zástupců MŠMT vedenými ředitelem odboru vysokých škol Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M., uskutečnilo 17. ledna 2011. V závěru prezentace rektor JU prof. V. Bůžek seznámil členy SpR JU s možnými riziky v dalším rozvoji Jihočeské univerzity pohledem rektora JU. SpR JU vzala předloženou Bilanční zprávu o rozvoji Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za období březen 2004 - únor 2011 na vědomí.

Kvestorka JU Ing. H. Kropáčková informovala členy SpR JU formou prezentace o nejvýznamnějších plánovaných investičních akcích Jihočeské univerzity v nadcházejícím období. Jedná o projekty financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Životní prostředí. Představení jednotlivých projektů bylo doplněno vizualizacemi objektů, jejichž výstavba je v rámci jednotlivých projektů plánována.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 276 - 282, kterými byly schváleny tři návrhy na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 276 - 278) a čtyři návrhy na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví Jihočeské univerzity (č. 279 - 282).

Rektor JU prof. V. Bůžek na závěr 35. zasedání SpR JU poděkoval všem členům SpR JU za jejich obětavou práci ve prospěch Jihočeské univerzity, za jejich podněty, připomínky, rady a názory, které také výrazným způsobem přispěly k rozvoji Jihočeské univerzity v uplynulém období. Členové SpR JU velmi ocenili pozitivní rozvoj Jihočeské univerzity v uplynulém sedmiletém období a významný posun Jihočeské univerzity v jednotlivých sledovaných oblastech. Oceněno bylo také zodpovědné rozhodování vedení univerzity, a to nejen v oblasti základních činností univerzity, ale také v oblasti ekonomické. Zvláště byla oceněna tvorba fondů a rezerv na budoucí období, které bude z hlediska financování vysokých škol velmi nejisté.

V Českých Budějovicích dne 15. 2. 2011

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU